Giao dịch viên – Dịch vụ khách hàng – Vận hành KH Doanh nghiệp lớn
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Hà Nội
14 giờ trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Mô Tả Công Việc

  Tài khoản và Dịch vụ khách hàng .

 • Tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra hồ sơ Khách hàng thuộc phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp lớn liên quan đến dịch vụ Tài khoản, bao gồm nhưng không hạn chế các dịch vụ sau : mở tài khoản;
 • mở hồ sơ khách hàng (CIF); cập nhật và hoặc thay đổi thông tin khách hàng / tài khoản; Giao dịch tiền mặt : nộp, rút tiền mặt tại quầy;
 • phát hành bán Séc; đăng ký mới, cập nhật thay đổi đăng ký các sản phẩm, dịch vụ liên quan tài khoản; thực hiện hạch toán thu phí dịch vụ theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

 • Quản lý, theo dõi, nhập xuất và kiểm kê tiền mặt, giấy tờ in quan trọng, hồ sơ tài sản bảo đảm theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.
 • Tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc về thủ tục và hồ sơ cần thiết để thực hiện giao dịch và thực hiện đối soát, tra soát các yêu cầu, truy vấn, giải quyết các phàn nàn của Khách hàng Doanh nghiệp lớn về giao dịch tài khoản, dịch vụ quầy theo đúng quy định của pháp luật và SeABank trong từng thời kỳ
 • Đảm bảo các chứng từ gốc, chứng từ giao dịch liên quan đến dịch vụ tài khoản, dịch vụ quầy được lưu giữ đầy đủ theo như giao nhận với khách hàng và chuyển cho kiểm soát sau theo đúng quy định hiện hành của SeABank và cung cấp khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.
 • Đóng góp ý kiến (nếu cần) với các sản phẩm, quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ Tài khoản và dịch vụ khách hàng doanh nghiệp lớn
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc Vận hành Khách hàng doanh nghiệp, Giám đốc Khối Vận hành & Công nghệ, TGĐ hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank, HĐQT và theo các quy định của SeABank trong từng thời kỳ
 • Các phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp khác sẽ do Khối Bán hàng & Dịch vụ quản lý, thực hiện
 • Chuyển tiền trong nước :

 • Trực tiếp cung cấp dịch vụ các giao dịch tác nghiệp liên quan đến chuyển tiền trong nước theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ
 • Tiếp nhận và kịp thời xử lý các công văn từ Văn phòng Ban Tổng Giám đốc hoặc Đơn vị khác theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ chuyển tới liên quan đến cưỡng chế thuế, xử lý vi phạm hành chính,
 • Tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc về thủ tục và hồ sơ cần thiết để thực hiện giao dịch và thực hiện đối soát, tra soát các yêu cầu, truy vấn, giải quyết các phàn nàn của Khách hàng Doanh nghiệp lớn về giao dịch chuyển tiền trong nước theo đúng quy định của Pháp luật và SeABank trong từng thời kỳ.
 • Đảm bảo các chứng từ gốc, chứng từ giao dịch liên quan đến dịch vụ chuyển tiền trong nước được lưu giữ đầy đủ theo như giao nhận với khách hàng và chuyển cho kiểm soát sau theo đúng quy định hiện hành của SeABank và cung cấp khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.
 • Đóng góp ý kiến (nếu cần) với các sản phẩm, quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyển tiền trong nước của Khách hàng Doanh nghiệp lớn.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc Vận hành Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc Khối Vận hành & Công nghệ, TGĐ hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank, HĐQT và theo các quy định của SeABank trong từng thời kỳ.
 • Thanh toán quốc tế và thị trường tài chính :

 • Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ về số lượng chứng từ hồ sơ giao dịch thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ theo danh mục quy định của SeABank trong từng thời kỳ và chuyển tiếp chứng từ tới Thanh toán quốc tế để xử lý đối với Khách hàng Doanh nghiệp lớn.
 • Trực tiếp cung cấp dịch vụ các giao dịch tác nghiệp liên quan đến tiền gửi theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.
 • Tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc về thủ tục và hồ sơ cần thiết để thực hiện giao dịch và thực hiện đối soát, tra soát các yêu cầu, truy vấn, giải quyết các phàn nàn của Khách hàng Doanh nghiệp lớn về giao dịch thanh toán quốc tế và thị trường tài chính theo đúng quy định của pháp luật và SeABank trong từng thời kỳ.
 • Đảm bảo các chứng từ gốc, chứng từ giao dịch liên quan đến giao dịch thanh toán quốc tế và thị trường tài chính được lưu giữ đầy đủ theo như giao nhận với khách hàng và chuyển cho kiểm soát sau theo đúng quy định hiện hành của SeABank và cung cấp khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.
 • Đóng góp ý kiến (nếu cần) với các sản phẩm, quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ Thanh toán quốc tế và thị trường tài chính của Khách hàng Doanh nghiệp lớn.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc Vận hành Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc Khối Vận hành & Công nghệ, TGĐ hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank, HĐQT và theo các quy định của SeABank trong từng thời kỳ.
 • Hỗ trợ Tài trợ thương mại :

 • Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ về số lượng chứng từ hồ sơ tài trợ thương mại theo danh mục quy định của SeABank trong từng thời kỳ và chuyển tiếp chứng từ tới Tài trợ thương mại để xử lý đối với Khách hàng Doanh nghiệp lớn.
 • Tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc về thủ tục và hồ sơ cần thiết để thực hiện giao dịch và thực hiện đối soát, tra soát các yêu cầu, truy vấn, giải quyết các phàn nàn của Khách hàng Doanh nghiệp lớn về giao dịch tài trợ thương mại theo đúng quy định của pháp luật và SeABank trong từng thời kỳ.
 • Đảm bảo các chứng từ gốc, chứng từ giao dịch liên quan đến giao dịch tài trợ thương mại được lưu giữ đầy đủ theo như giao nhận với khách hàng và chuyển cho kiểm soát sau theo đúng quy định hiện hành của SeABank và cung cấp khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.
 • Đóng góp ý kiến (nếu cần) với các sản phẩm, quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ hỗ trợ tài trợ thương mại của Khách hàng Doanh nghiệp lớn.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc Vận hành Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc Khối Vận hành & Công nghệ, TGĐ hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank, HĐQT và theo các quy định của SeABank trong từng thời kỳ.
 • Hỗ trợ tín dụng :

 • Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ về số lượng chứng từ hồ sơ tín dụng theo danh mục quy định của SeABank trong từng thời kỳ và chuyển tiếp hồ sơ chứng từ tới Dịch vụ Tín dụng và Kiểm soát giải ngân để xử lý đối với Khách hàng Doanh nghiệp lớn.
 • Tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc về thủ tục và hồ sơ cần thiết để thực hiện giao dịch và thực hiện đối soát, tra soát các yêu cầu, truy vấn, giải quyết các phàn nàn của Khách hàng Doanh nghiệp lớn về giao dịch hỗ trợ tín dụng theo đúng quy định của pháp luật và SeABank trong từng thời kỳ.
 • Đảm bảo các chứng từ gốc, chứng từ giao dịch liên quan đến giao dịch tín dụng được lưu giữ đầy đủ theo như giao nhận với khách hàng và chuyển cho đơn vị có chức năng kiểm soát sau theo đúng quy định hiện hành của SeABank và cung cấp khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.
 • Đóng góp ý kiến (nếu cần) với các sản phẩm, quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ hỗ trợ tín dụng của Khách hàng Doanh nghiệp lớn.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc Vận hành Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc Khối Vận hành & Công nghệ, TGĐ hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank, HĐQT và theo các quy định của SeABank trong từng thời kỳ.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Nắm vững các sản phẩm dịch vụ và hoạt động ngân hàng
 • Thực hiện và tuân thủ các quy trình, quy chế của Seabank về sản phẩm dịch vụ hiện hành cũng như các quy định của NHNN nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu cảu công việc
 • Trình độ học vấn : Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính- ngân hàng, kế toán- kiểm toán, Quản trị kinh doanh

  Kinh nghiệm công tác :

 • Tối thiểu 06 tháng - 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kế toán ngân hàng.
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký