CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ - HỒ CHÍ MINH
Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Ho Chi Minh
3 ngày trước
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Job Description

  I. Mục đích vị trí công việc :

  Duy trì và kiểm soát tính nhất quán, phù hợp với các yêu cầu cần tuân thủ, tính khả thi, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống văn bản tài liệu công ty PNJ.

  Kiểm tra, đánh giá các hoạt động thực tế của hệ thống nhằm đảm bảo tính tuân thủ, cảnh báo rủi ro và liên tục cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

  II. Trách nhiệm thực thi chính :

  1. Soạn thảo, xem xét những tài liệu cần thiết cho việc thực hiện các hoạt động của công ty. (Trọng số 10%)

  Soạn thảo, xem xét về tính nhất quán, phù hợp với các yêu cầu cần tuân thủ của hệ thống, tính khả thi, hiệu lực và hiệu quả,.

 • của tất cả các văn bản tài liệu theo trách nhiệm được phân công.
 • Tìm hiểu và nghiên cứu các quy định, chính sách của nhà nước liên quan đến pháp luật về quản lý thuế, tài chính kế toán, quản lý thị trường, đề xuất cập nhật vào tài liệu quản lý của công ty.
 • Lưu trữ tài liệu - hồ sơ theo trách nhiệm phân công.

  2. Đánh giá, soát xét các hoạt động thực tế của hệ thống và nhận diện các điểm không phù hợp. (Trọng số 70%).

 • Xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra kiểm soát chi tiết, kế hoạch đánh giá cửa hàng chuẩn theo phạm vi được phân công.
 • Lập báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá chi tiết và tổng hợp theo phạm vi được phân công.
 • Hướng dẫn các đơn vị tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tuân thủ các yêu cầu quản lý của công ty; Phối hợp với các phòng ban liên quan để xác định hành động khắc phục phòng ngừa & cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, của công ty.

 • Kiểm tra kết quả thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa những điểm không phù hợp của các đơn vị.
 • Báo cáo kết quả kiểm tra về lãnh đạo phòng, cảnh báo rủi ro và tham mưu các biện pháp khắc phục phòng ngừa, đề xuất các khuyến nghị cải tiến.
 • Lập báo cáo theo sự phân công của Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ.
 • 3. Thực hiện đo lường và đánh giá hiệu quả các quy trình / quá trình(Trọng số 10%).

  Đề xuất hệ thống các chỉ số đo hiệu quả các quy trình / quá trình trọng yếu trong hoạt động của đơn vị.

  Thu thập số liệu đo lường, đánh giá các chỉ số này.

  Đề xuất các khuyến nghị cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động.

  Đề xuất hệ thống các chỉ số đo hiệu quả các quy trình / quá trình trọng yếu trong hoạt động của đơn vị.

  Thu thập số liệu đo lường, đánh giá các chỉ số này.

  Đề xuất các khuyến nghị cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động.

  Job Requirement

 • Bằng cấp : Cử nhân - Chuyên ngành : tài chính, kế toán, kiểm toán.
 • Trình độ ngoại ngữ (nếu cần) : Anh văn
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề : hiểu biết về tiêu chuẩn ISO 9001, 5S.

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký