Java Developer
Talent Network
Việt Nam
2 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc Technologies

Languages / Architecture : J2EE(1.4, 1.5), Java, JavaScript.

J2EE Technology : RESTFull Services, Spring 3.0 (MVC, DI, AOP), Hibernate, Struts 2.0(MVC), EJB 2, JSP,

Ajax(Prototype, YUI) , OOP’s based Java Script

Build Tools : ANT, MAVEN or GRADLE

CI TOOl : JENKINS

Internet : XML,XSLT, JavaScript,

RDBMS : MS SQL, Teradata

Version Control Tools : GITS, TFS

Design Tools / Methodologies : UML, RUP

Protocols : SOAP, HTTP, HTTPS

Other Tools : Quality Center

Secondary Skills Experience :

1. Good Knowledge of Build tools like MAVEN or GRADLE.

2. He should have good knowledge of Java and build process using Maven.

Ứng tuyển
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Ứng tuyển
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký