DevOps / QA Engineer
Grab Vietnam
Việt Nam
9 ngày trước
source : Talent Network

职位描述

负责软件测试工作 包含功能测试 性能测试和部分白盒测试

岗位要求

1. 具备大型互联网项目的功能测试经验 iOS / Android / h5 熟悉常见测试工具的使用

2. 熟悉Python(Appium) UI自动化测试框架 有实际项目使用经验者优先

3. 熟悉Java编程语言及其常用网络库 对多线程编程模型有一定了解 熟悉JUnit单元测试框架者优先

4. 熟悉高并发服务器集群压力测试基本技巧,有长连接架构服务器集群性能测试经验者优先

5. 熟悉PostgresSQL redis memcache等常用服务器端存储的基础知识和操作

6. 熟悉linux常用系统命令

7. 工作踏实细致 具备较强的责任心 抗压能力较强

工作职责

1. 随着公司项目业务扩张 协助开发团队完成数据库架构重构和优化

2. 完成数据库的日常维护 巡检 监控 性能优化

3. 及时响应处理数据库故障 并针对性能做持续跟踪及优化

4. 制定数据库运维标准 规范 完成数据库审计 安全相关策略的制定

5. 结合公司业务发展方向 制定数据库长期演进方案

岗位要求

1. 三年或以上MySql DBA工作经验

2. 深入理解MySQL 体系结构及高可用方案

3. 熟悉MySQL高可用架构 复制 备份 容灾 数据库拆分 性能瓶颈定位

4. 熟悉常见SQL语句优化手段

5. 熟悉常见大数据统计分析工具 如Presto, Redshift 以及数据可视化工具 如Tableau 并有相关工具搭建经验者优先

6. 了解常见NoSql技术,如memcache redis MongoDB

7. 熟悉Linux系统管理维护技巧 熟练使用shell或Python 完成日常维护工作

工作职责

1. 协助开发团队完成数据库架构重构和优化

2. 完成数据库的日常维护 巡检 监控 性能优化

3. 及时响应处理数据库故障 并针对性能做持续跟踪及优化

4. 制定数据库运维标准 规范 完成数据库审计 安全相关策略的制定

5. 结合公司业务发展方向 制定数据库长期演进方案

岗位要求

1. 计算机或相关专业本科以上学历 三年或以上MySql DBA工作经验

2. 深入理解MySQL 体系结构及高可用方案

3. 熟悉MySQL高可用架构 复制 备份 容灾 数据库拆分 性能瓶颈定位

4. 熟悉常见SQL语句优化手段

5. 熟悉常见大数据统计分析工具 如Presto, Redshift 以及数据可视化工具 如Tableau 并有相关工具搭建经验者优先

6. 了解常见NoSql技术,如memcache redis MongoDB

7. 熟悉Linux系统管理维护技巧 熟练使用shell或Python 完成日常维护工作

工作职责

1 负责公司业务服务平台 AWS 的运维保障 做好日常排查 故障预案 优化等工作

2 设计产品后端架构 实现分布式 集群化运维 确保集群可用性 稳定性 制定并实施相关运维技术方案 确保服务高效 稳定的运行

3 负责设计实现与运维相关的自动化工具或系统 减少人工干预

4 负责工具的整合 提升工具自服务能力 提升操作的有效性和工具的稳定性

职位要求

1 计算机或相关专业本科以上学历 三年以上运维系统工作经验 熟悉计算机网络体系架构 linux操作系统 熟悉JAVA运维环境 熟悉主流中间件 数据库 虚拟化技术

2 熟悉基本NGINX / MYSQL / IPTABLES等的配置 具有独立搭建平台和管理维护的能力 熟悉使用SHELL,PYTHON编写脚本

3 熟悉JENKINS ZABBIX ELK等系统的运维及扩展开发 有成功的自动化平台建设经验者优先

4 有运维开发背景优先

5 工作积极主动 有条理 学习能力强 良好的沟通能力

Ứng tuyển
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Ứng tuyển
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký