Chuyên Viên Kinh Doanh
CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN
Hà Nội, Việt Nam
3 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

I : JOB BRIEF / Tóm tắt công việc

Provide a brief description as to the primary purpose of this job (no more than three to five sentences) :

Sales Executive is responsible for driving profitable revenue under supervision of Team Manager by developing sales opportunities and channels focused on the hospital / healthcare / medical equipment market at the team (Sales Team 1, Sales Team 2, Sales Team 3) and / or region being assigned (i.

e. HN, HCM, DN) and other new channels VKM can penetrate for future growth. The sales executive also assist Team Manager with preparing applicable contracts, client agreements and insuring they are in compliance with the Company current P&P (Policy & Procedures), terms as well as standard business practices.

Chuyên viên kinh doanh, dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng kinh doanh, sẽ có trách nhiệm nâng cao doanh thu lợi nhuận từ việc phát triển thị trường chủ yếu thông qua các kênh bệnh viện / trung tâm y tế / thị trường thiết bị y tế theo team (Sales Team 1, Sales Team 2, Sales Team 3), theo khu vực (HN, HCM, DN) và các kênh quảng bá khác mà VIKOMED có thể phát triển trong tương lai.

Chuyên viên kinh doanh hỗ trợ trưởng phòng kinh doanh trong các hợp đồng, thỏa thuận với khách hàng và đảm bảo rằng các giấy tờ này phù hợp với quy chế của công ty (P&P) và các quy tắc kinh doanh nói chung.

II : ESSENTIAL JOB FUNCTIONS / Các chức năng chính :

List five to eight essential job functions that comprise the job; describe in terms of actions (verbs) and desired outcomes in order of most important first :

1. Main Contacts

l External : Client (mainly hospital, healthcare institutes, shops & gym), Dealer etc.

l Ngoại giao : Khách hàng (chủ yếu là các bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe, hiệu thuốc, phòng gym), nhà phân phối,

l Internal : A / S, Purchasing, Accounting (for collecting delinquency) etc.

l Nội bộ : phòng AS, Purchasing, Kế toán (thu thập thông tin về công nợ)

2. Sales Target Implementation :

Tiến hành đạt được chỉ tiêu bán hàng

l Achieve team sales target as well as individual sales target by implementing strategies, sales promotion and initiatives with advance approval by Team Manager

l Đạt được chỉ tiêu bán hàng của phòng và của cá nhân bằng việc thực thi các chính sách, chương trình đẩy mạnh bán hàng và sáng kiến bán hàng dưới sự chấp thuận của trưởng phòng kinh doanh.

l Implement a field deployment program in line with individual sales targets.

l Triển khai chương trình bán hàng theo khu vực phù thuộc với chỉ tiêu bán hàng cá nhân

l Drive profitable sales / revenue.

l Tạo ra được lợi nhuận / doanh thu

l Develop operationally feasible and cost-effective sales promotion

l Phát triển các chương trình có tính khả thi và hiệu quả về mặt hoạt động.

l Support key projects / tenders together with internal teams if being assigned

l Hỗ trợ các dự án / đấu thầu chính với các phòng nội bộ nếu cần

3. Marketing & Sales Development

Phát triển sales và marketing

l Survey / research on current market, competitors, marketing & sales trend and report them to Team Manager with recommendation on how to boost up team sales

l Tìm hiểu thị trường, đối thủ, xu hướng marketing và sales và báo cáo lại với trưởng phòng kinh doanh kèm theo đề xuất thúc đẩy bán hàng

l Actively implement marketing & sales promotion while monitoring the results to enhance next SP(sales promotion)

l Chủ động triển khai các kế hoạch bán hàng & marketing đi đôi với giám sát kết quả để có thể cái thiện các kế hoạch lần sau.

4. Customer Relation Management

Quản trị quan hệ khách hàng

l Build up reference hospitals in the Region (HN, HCM, DN) together with and / or under the supervision of Team Manager

l Xây dựng mối liên hệ với các bệnh viện trong khu vực (HN, HCM, DN) cùng với trưởng phòng kinh doanh hoặc dưới sự giám sát của trưởng phòng kinh doanh.

l Identify potential key high-profile hospitals in the Region and report to Team Manager

l Xác định các bệnh viện đóng vai trò chủ chốt trong khu vực và báo cáo đén trưởng phòng kinh doanh.

l Set up a plan for penetration in those hospitals together with Team Manager. Interface with exhibitions, congress and other marketing tools as appropriate.

l Lập kế hoạch thâm nhập vào các bệnh viện này cùng với trưởng phòng kinh doanh. Liên hệ tổ chức các triển lãm, hội nghị và các phương thức marketing khác nếu thấy phù hợp.

l Establish and maintain close relationship network including dealer, supplier, hospital etc.

l Thiết lập và duy trì mạng lưới quan hệ với các đại lý, nhà cung cấp, bệnh viện,

l Report customer needs to Team Manager while dealing with the customer complaints to assure the satisfaction.

l Thông báo lại những nhu cầu của khách hàng với trưởng phòng kinh doanh và xử lý những khiếu nại nhằm làm hài lòng khách hàng.

5. Organization Cooperation & Coordination

Tổ chức hợp tác và điều phối

l Develop and / or suggest marketing / sales promotion to Team Manager; i.e. seminars, workshops, direct mailing, advertisements etc.

l Phát triển / kiến nghị những hoạt động thúc đẩy bán hàng đến trưởng phòng kinh doanh, ví dụ như hội nghị chuyên đề, hội thảo, gửi mail trực tiếp, quảng cáo,

l Under the supervision of Team Manager, introduce new products, devise or suggest sales promotions to meet his / her own sales target

l Dưới sự giám sát cảu trưởng phòng kinh doanh,giới thiệu sản phẩm mới, đề xuất kế hoạch đẩy mạnh sales và marketing để đáp ứng mục tiêu bán hàng và tối đa hóa việc bán sản phẩm.

Báo cáo

l Deliver a written every client / customer profile, sales call report, account plans, project & commission details (if applicable) and sales plans as requested, including a request for any supporting resources and recommendation when bringing up the issues.

l Cung cấp hồ sơ khách hàng, hoàn thành các báo cáo bán hàng, kế hoạch thanh toán, chi tiết dự án và tiền hoa hồng, kế hoạch bán hàng theo yêu cầu, bao gồm cả đề xuất giải pháp khi đưa ra vấn đề gì.

l Establish KYC (Know Your Customer) for the existing and new clients. Keep KYC up-to-date by quarterly visiting and surveying the clients.

l Thiết lập KYC (Know Your Customer - Hiểu khách hàng) đối với cả khách hàng có sẵn và khách hàng mới. Luôn cập nhật KYC bằng cách khảo sát và thăm hỏi khách hàng theo quý.

7. Measurements / KPI (Key Performance Index)

Chỉ số đo lường hiệu quả công việc

l Sales Amount / Sales Achievement Rate / Annual Sales Increase Rate

l Doanh số bán hàng / Tỷ lệ đạt được doanh thu / Tỷ lệ tăng doanh thu hằng năm

l Lợi nhuận

l Payment Delay / Periodic Payment Amount

l Nợ chưa trả / Số tiền thanh toán định kỳ

l Product market Quota

l Chỉ tiêu sản phẩm bán ra

l Cost / Expense Control

l Quản lý chi phí / chi tiêu

l Sales Prediction Accuracy Rate

l Tỷ lệ dự đoán chính xác doanh số

l New Product Promotion Effectiveness

l Chỉ số hiệu quả quảng bá sản phẩm mới

l Distributor / dealer and Channel Quantity and Quality

l Số lượng và chất lượng kênh phân phối, nhà phân phối và đại lý

l Collective Report & Information Effectiveness

l Hiệu quả từ thông tin và báo cáo nhóm

l Customer Satisfaction ( Complain Log)

l Sự hài lòng của khách hàng (giả quyết khiếu nại)

l Project / Tender Operation Effectiveness (if applicable)

l Hiệu quả điều hành dự án / thầu (nếu có )

Yêu cầu công việc

I : FUNCTIONAL JOB COMPETENCIES / YÊU CẦU NĂNG LỰC

1. Organizational Commitment : Makes Sacrifices for the Organization

Gắn bó lâu dài với công ty : cống hiến hết mình trong công việc

2. Customer Service Orientation : Addresses Underlying Customer Needs

Thấm nhuần tư tưởng khách hàng là thượng đế : thấu hiểu các nhu cầu của khách hàng

3. Mental Enduring (Anti-Pressure) : Remove the negative mood effectively and transfer the pressure to motivation to get better performance.

Chịu được áp lực : không để cho tâm lý bị ảnh hưởng khiến hiệu suất công việc bi sụt giảm

4. Achievement Orientation : Sets and Works to Meet Sales Target

Cầu tiến trong công việc : đặt ra mục tiêu và hết mình để đạt được thành quả

5. Information Seeking : Does Research

Tìm kiếm thông tin : tiến hành nghiên cứu

6. Relation Building : Establishes or Maintains Personal & Positive Relationships

Xây dựng các mối quan hệ : thiết lập và duy trì các mối quan hệ mang lại lợi ích

7. Impact & Influence : Uses Indirect Influence

Tác động và ảnh hưởng : sử dụng ảnh hưởng gián tiếp

8. Defectiveness’ : Adherence to Company P&P and Standards of Performance

9. Channel Management : Use distributor’s framework and take proactive action on the problems for channel management

Tìm kiếm và quản lý kênh bán hàng : : tìm theo đại lý và chủ động giải quyết các vấn đề trong quản lý các kênh bán hàng

10. Project Operation (applicable only to Project-related staff) : Analyze and review each Project in detail, especially profitability, commission, tax impact and milestone before signing the contract.

After project starts, keep monitoring and predicting the project problems and / or progress, while recommending remedy action to address the issues arisen from the project in progress.

Chạy dự án (chỉ áp dụng với những nhân viên liên quan đến dự án) : phân tích và xem xét từng dự án cụ thể, đặc biệt là lợi nhuận, hoa hồng, thuế và các mốc thời gian quan trọng trước khi ký hợp đồng.

Sau khi dự án bắt đầu, theo dõi và tiên đoán chuẩn bị các vấn đề và / hoặc tiến độ của dự án, đồng thời nghiên cứu và quyết định phương pháp khắc phục để giải quyết các vấn đề phát sinh từ dự án đang được tiến hành

II : JOB QUALIFICATIONS / YÊUCẦU TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN :

List minimum requirements to be considered for this position :

1. Education : Bachelor Degree or above

Bằng cấp : Bằng cử nhân hoặc cao hơn

2. Major : Medical Electronic, Medicine, Pharmacy, Biomedical Engineering, Biological Project, Business Administration, International Trade, Economics and / or relevant major

Chuyên ngành : Điện tử y tế, Y, Dược, Kỹ thuật Y sinh, Dự án sinh học, Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế, Kinh tế và các chuyên ngành liên quan.

A. Experience : minimum 1 year or above experience in sales and / or marketing preferably in medical equipment or medical service industry

Kinh nghiệm : tối thiểu 1 năm kinh nghiệm hoặc hơn trong lĩnh vực sales hoặc marketing, ưu tiên người có kinh nghiệm ở ngành thiết bị y tế và ngành dịch vụ

3. Basic business English proficiency enough to write sales reports is plus

Tiếng Anh cơ bản đủ để viết báo cáo bán hàng

4. Computer Skill Proficient at the Microsoft Office software and sales management system

Kỹ năng tin học : thành thạo Microsoft office và hệ thống quản lý bán hàng

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký