Giám sát hỗ trợ kỹ thuật - Glomed
Abbott
Bình Dương, Việt Nam
7 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

Phạm vi công việc / Job Scope :

 • Chuyển giao kỹ thuật (quy trình sản xuất, qui trình vệ sinh) / Transfer Technical (Manufacturing process, Cleaning process)
 • Hỗ trợ giải quyết vấn đề chất lượng sản phẩm thương mại / Support to solve Quality problem of commercial products
 • Hỗ trợ đánh giá nhà cung cấp vật liệu nguyên liệu và bao bì / Support to evaluate Supplier for raw material and packaging material
 • Các trách nhiệm chính / Key responsibilities :

 • Tổ chức các hoạt động hàng ngày cho nhóm hỗ trợ kỹ thuật chuyển giao / Organizing the daily activities of the staff for Transfer Technical :
 • Thẩm định qui trình (chuẩn bị đề cương, tiến hành và báo cáo) cho / Process validation (prepare protocol, conduct and report) for :
 • Sản phẩm mới / New products

  Sản phẩm thương mại / Commercial products

 • Thẩm định vệ sinh (chuẩn bị đề cương, tiến hành và báo cáo) cho / Cleaning validation (prepare protocol, conduct and report) for :
 • Thiết bị mới / New equipment

  Sản phẩm mới / New products

  Sản phẩm thương mại / Commercial products

 • Chuẩn bị hồ sơ cho các sản phẩm thương mại / Prepare Master batch record for commercial products
 • Sản xuất / Manufacturing

  Đóng gói / Packaging

 • Kết hợp với CFT để thực hiện quá trình thẩm định / Combine with CFT to execute Validation process.
 • Kết hợp với CFT để giải quyết vấn đề về chất lượng sản phẩm thương mại / Combine with CFT to solve Quality problem of commercial products.
 • Kết hợp với CFT để đánh giá Nhà cung cấp nguyên vật liệu và bao bì. / Combine with CFT to evaluate Supplier for raw material and packaging material.
 • Đào tạo nhóm hỗ trợ kỹ thuật về các SOP có liên quan, các chủ đề kỹ thuật và phương hướng quản lý / Train Technical Services team on relevant SOPs, technical topics and management directions
 • Đảm bảo sự tuân thủ nghiêm ngặt của nhóm hỗ trợ kỹ thuật với các quy trình hoạt động của SOP, yêu cầu về an toàn và chất lượng / Ensure strict compliance of the Technical Services team with site SOPs, EHS and quality requirements
 • Duy trì kế hoạch dự án cho nhóm hỗ trợ kỹ thuật và báo cáo giám đốc khu vực định kỳ / Maintain project plan for the Technical Services team and update the Site Director periodicially
 • Đảm bảo sự liên kết của tất cả các hoạt động của nhóm hỗ trợ kỹ thuật và sản phẩm với yêu cầu của QA và CFT / Ensure alignment of all Technical Services team activities and output with QA and CFT requirements
 • Hỗ trợ các dự án cải tiến liên tục qui trình với các đầu vào xác nhận / Support continuous improvement projects of the site with validation inputs
 • Các nhiệm vụ khác có thể được chỉ định theo thời gian / Other tasks which may be assigned from time to time
 • Yêu cầu công việc

 • Giải quyết vấn đề / Problem Solving
 • Làm việc theo nhóm / Teamwork
 • Quản lý thời gian / Time Management
 • Giao tiếp Tiếng anh tốt / Good English communication
 • Sử dụng vi tính thành thạo / Good computer skills
 • Tốt nghiệp Đại học Dược / University of Medicine and Pharmacy
 • Ít nhất 03 năm làm việc tại sản xuất hoặc công ty dược / Work in Production or Validation of Pharmaceutical company not less than 03 years
 • Phúc lợi

  Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký