Giám sát hệ thống CNTT
EASY CREDIT
Hồ Chí Minh
1 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

 • Đánh giá kết quả hệ thống thông tin bằng cách kiểm toán ứng dụng hệ thống / Assesses information systems results by auditing application of systems.
 • Tăng cường kết quả hệ thống thông tin bằng cách xác định các cơ hội công nghệ hệ thống thông tin và phát triển các chiến lược ứng dụng / Enhances information systems results by identifying information systems technology opportunities and developing application strategies.
 • Đánh giá các chức năng của hệ thống / Evaluating the functionality of systems
 • Đánh giá chức năng của hệ thống tư vấn cho người dùng máy tính để xác định nhu cầu và để đảm bảo rằng các cơ sở đáp ứng yêu cầu của người dùng hoặc dự án / consulting computer users to ascertain needs and to ensure that facilities meet user or project requirements
 • Thử nghiệm và sửa đổi hệ thống để đảm bảo rằng chúng hoạt động đáng tin cậy / testing and modifying systems to ensure that that they operate reliably
 • Thiết kế quy trình bảo trì và đưa chúng vào hoạt động / designing maintenance procedures and putting them into operation
 • Lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, giám sát và đánh giá các hoạt động khác nhau liên quan đến hệ thống máy tính và xử lý thông tin điện tử.
 • Plan, organize, manage, monitor and evaluate the different activities related to computer systems and processing of information.

 • Quản lý các nhóm làm việc chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng và hoạt động của hệ thống máy tính, phần mềm, viễn thông, mạng và hệ thống máy tính.
 • Manage work teams responsible for ensuring the quality and operation of computer systems, software, telecommunications, networks and computer systems.

 • Thiết lập các quy tắc và quy trình để cho phép thực hiện đúng các hệ thống CNTT / Establish rules and procedures to enable the proper implementation of IT systems.
 • Phát triển các chiến lược và nghiên cứu khả thi để phát triển hệ thống máy tính . / Develop strategies and feasibility studies for the development of computer systems’ design.
 • Xác định và giám sát các tiêu chuẩn chất lượng và đảm bảo tuân thủ / Define and monitor quality standards and ensure compliance with them.
 • Tham gia các dự án liên quan khác theo sự chỉ định của Quản lý trực tiếp / Participate in other relevant projects assigned by Line Manager
 • Yêu Cầu Công Việc

  Trình độ chuyên môn & kinh nghiệm

  Qualification & experience

 • Tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học máy tính hoặc Kỹ sư máy tính / Bachelor’s Degree in Computer Science or Computer Engineering
 • Có ít nhất hơn 2 năm kinh nghiệm chuyên môn ở vị trí tương đương / 2+ years’ professional experience in similar position
 • Có kiến thức chuyên môn nâng cao về quản trị hệ thống Windows server và Linux / Unix server, hệ thống ảo hóa sử dụng VMware, và quản trị hệ thống lưu trữ SAN / Advanced knowledge in administrating Windows and Linux / Unix server, virtualization using VMware , and SAN administration.
 • Có kinh nghiệm về việc thiết lập các dịch vụ hỗ trợ vận hành văn phòng (MS Exchange, AD, DC, DHCP, ) và các giải pháp dự phòng cho máy chủ / hệ thống lưu trữ SAN.
 • Proven experience with back office services setup (MS Exchange, AD, DC, DHCP etc.) and server / SAN backup solutions.

 • Có kinh nghiệm về quản trị phần mềm Middleware (MQ, Apache, WebLogic, ) là một lợi thế. / Experience with middleware administrator (MQ, Apache, WebLogic etc.) is a plus.
 • Có khả năng viết script giỏi (ví dụ : Shell, Perl, Ruby, Python ) là một điểm cộng / Good scripting skill (e.g : Shell, Perl, Ruby, Python ) is a plus.
 • Có kiến thức cơ bản về khôi phục dữ liệu sau thảm họa và hệ thống máy chủ HA (High Availabiity) / các quy trình sao lưu dự phòng / Basic understanding of disaster recovery and server HA (High Availability) / backup procedures

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký