Product Training Specialist/Chuyên viên đào tạo sản phẩm
Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam
Hồ Chí Minh
6 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

 • Organize and manage all product trainings to distributors, and consumers.
 • Tổ chức và quản lý tất cả các khóa đào tạo về sản phẩm cho các nhà phân phối và người tiêu dùng.

 • Provide product education material by coordinating with regional or corp Product Team
 • Cung cấp tài liệu giáo dục về sản phẩm bằng cách phối hợp với phòng Sản phẩm của khu vực hoặc công ty

 • Provides product information for internal and external communications
 • Cung cấp thông tin sản phẩm để liên lạc nội bộ và bên ngoài

 • Oversee training schedule and speaker invitations. Provides assistance in Product Expo / Exhibitions and other events.
 • Giám sát lịch trình đào tạo và diễn giả. Cung cấp hỗ trợ trong Triển lãm / Triển lãm Sản phẩm và các sự kiện khác.

 • Works with regional training manager in implementing aligned training programs and developing localized training module and presentation materials.
 • Làm việc với giám đốc đào tạo khu vực trong việc thực hiện các chương trình đào tạo phù hợp và phát triển các tài liệu trình bày và mô hình đào tạo được bản địa hóa.

 • Maximize tools and material to educate Distributor or consumers about Product via online training, video, live training.
 • Tối đa hóa các công cụ và tài liệu để đào tạo Nhà phân phối hoặc người tiêu dùng về Sản phẩm thông qua đào tạo trực tuyến, video, đào tạo trực tiếp.

 • Analyze key indicators to improve training and events programs.
 • Phân tích các chỉ số chính để cải thiện các chương trình đào tạo và sự kiện.

 • Be able to handle enquiries regarding to products from Distributor / Consumers.
 • Có thể xử lý các thắc mắc liên quan đến sản phẩm từ Nhà phân phối / Người tiêu dùng.

 • Coordinate with the warranty department to consult product warranty
 • Phối hợp với bộ phận bảo hành, tư vấn bảo hành sản phẩm.

 • Any other job functions as assigned by the Marketing Manager.
 • Mọi chức năng công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Marketing.

  Yêu Cầu Công Việc

  Yêu cầu công việc / Job Requirement

 • Bachelor's in a field related to Training & Development, Pharmacy, or comparable professional experience.
 • Cử nhân trong lĩnh vực liên quan đến Đào tạo & Phát triển, Dược, hoặc kinh nghiệm chuyên môn tương đương.

 • Passion for creating high-quality online / offline courses and learning experiences
 • Có đam mê tạo ra các khóa học và trải nghiệm học tập chất lượng cao

 • Resourceful, can-do attitude that helps you prioritize in a fast-paced environment
 • Thái độ tháo vát, tư duy tích cực giúp bạn được ưu tiên trong môi trường có nhịp độ nhanh

 • Willingness to be a problem-solver
 • Sẵn sàng trở thành người giải quyết vấn đề

 • Teamwork and good attitude
 • Tinh thần đồng đội và thái độ tốt

 • Ability to work well and communicate with others, both synchronously and asynchronously, both English and Vietnamese
 • Khả năng làm việc và giao tiếp tốt với người khác, đồng bộ và không đồng bộ, cả tiếng Anh và tiếng Việt

 • Excellent follow-through, attention to detail, and organizational skills
 • Kỹ năng theo dõi, chú ý đến chi tiết và tổ chức xuất sắc

 • Cosmetics industry knowledge is a plus
 • Kiến thức ngành mỹ phẩm là một lợi thế

  Phúc lợi / Benefit

 • Thưởng : Thưởng tháng thứ 13 (cam kết), Thưởng khuyến khích + Thưởng hiệu quả công việc (theo kết quả kinh doanh của Công ty)
 • Bonus : 13th month salary bonus (Comitted), Incentive bonus + Performance bonus (based on bussiness result of company)

 • Trải nghiệm sản phẩm lên đến 4.000.000 vnd mỗi tháng tùy theo cấp bậc và thời gian làm việc
 • Product experiment up to 4.000.000 vnd per month depends on the level and working time contribution

 • Du lịch : chuyến đi du lịch nước ngoài nếu công ty đạt được mục tiêu doanh số ở mức cao nhất (theo kết quả kinh doanh của Công ty)
 • Incentive Trip : oversea Incentive travelling trip if company hit Stretch sales target (based on bussiness result of company)

 • Hoạt động đội nhóm hàng năm (tùy theo kết quả kinh doanh của Công ty)
 • Annual Teambuilding (based on bussiness result of company)

 • Đào tạo : thông qua E-learning cho nhân viên, cơ hội đào tạo bên ngoài hoặc nội bộ
 • Training : E-learning available for employees, external or internal training opportunity

 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp Bảo Việt dành cho cá nhân.
 • Healthcare Premium Insurance Bao Viet for individual.

 • Các phúc lợi khác theo quy định của công ty
 • Other benefits follow company policy

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký