Business Development Manager (Quản lý Phát triển Kinh doanh)
Prudential
Tuyên Quang
4 ngày trước

Prudential's purpose is to help people get the most out of life. We will deliver our purpose by creating a culture in which diversity is celebrated and inclusion assured, for our colleagues, customers, and partners.

We provide a platform for our people to do their best work and make an impact to the business, and in exchange, we support our people's career ambitions.

We pledge to make Prudential a place where you can Connect, Grow and Succeed.

Job Purpose / Mục tiêu vị trí

This role is responsible for managing, coordinating, building and developing the agency forces to achieve the target, strategies and business policies of the company.

Vị trí Trưởng vùng phát triển Kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm quản lý, phối hợp, xây dựng và phát triển lực lượng đại lý để thực hiện được mục tiêu, chiến lược, chính sách kinh doanh của công ty.

Job Responsibilities / Phạm vi công việc

Strategic Planning and execution

Lập kế hoạch chiến lược và thực hiện

 • Use the MAPA to analyze business data and strongly implement appropriate recruitment / business activities of the assigned General Agency (s)
 • Sử dụng cấu trúc MAPA để phân tích số liệu kinh doanh và thúc đẩy thực hiện các hoạt động phù hợp về tuyển dụng / kinh doanh của (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công

 • Execute the business strategy following company and the General Agency’s direction & vision
 • Thực hiện chiến lược kinh doanh theo định hướng, tầm nhìn chiến lược của công ty và của văn phòng Tổng Đại lý

 • Closely work with agent force to monitor progress, results of execution plan and take appropriate counter measures if needed to complete sales target in assigned General Agency
 • Làm việc chặt chẽ với lực lượng đại lý bằng cách theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện và có các giải pháp thích hợp khi cần để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kinh doanh được giao cho văn phòng Tổng Đại lý

 • Carry out the business and training plans in the assigned region to support the General Agency (s) to achieve business sales targets and KPIs
 • Triển khai các kế hoạch hoạt động kinh doanh và huấn luyện trong khu vực được phân công nhằm giúp (các) văn phòng Tổng Đại lý đạt các chỉ tiêu kinh doanh và các chỉ số đo lường công việc

 • Be representatives of Company or General Agency to convey message / information & do presentation to business partners
 • Đại diện Công ty hoặc văn phòng Tổng Đại Lý trao đổi thông tin và thuyết trình đến các đối tác kinh doanh

 • Understand and comply with rules, regulations related to Code of Conduct, Customer Complaints handling procedures, Customer's Privacy Policy and other Company guidelines.
 • Hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ các quy tắc, quy định về Đạo đức nghề nghiệp, quy trình xử lý Khiếu nại của khách hàng, Chính sách bảo mật của khách hàng và các hướng dẫn khác của Công ty.

  Sales supervision & management

  Page 2 of 4

  Giám sát và Quản lý

 • Align with Regional Business Development Director / Associate Business Development Director to make decision and have clear direction to address business issues
 • Làm việc với Giám đốc Phát triển Kinh doanh Khu vực / Phó Giám đốc Phát triển Kinh doanh Khu vực để đưa ra quyết định và hướng chỉ đạo rõ ràng nhằm giải quyết những vấn đề kinh doanh

 • Develop the Business Management process by closely monitoring the business activities and trends of the General Agency according to the Quarterly / Yearly plan.
 • Phát triển quy trình Quản lý Kinh doanh bằng cách giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh và xu hướng của văn phòng Tổng Đại lý theo kế hoạch Quý / Năm

 • Support processes of insurance transactions, operating applications and resolving complaints from the stakeholders of the assigned General Agency
 • Hỗ trợ các quy trình giao dịch bảo hiểm, ứng dụng vận hành và giải quyết các khiếu nại từ đối tác chính của văn phòng Tổng đại lý được phân công.

 • Supervise and manage the business activity of the assigned General Agency's office (s) to closely follow the APE indicators, recruitment, rate of active consultants and comply effectively.
 • Giám sát và quản lý tình hình kinh doanh của (các) văn phòng Tổng Đại lý được phân công bám sát các chỉ số APE, tuyển dụng, tỉ lệ tư vấn viên hoạt động và tuân thủ một cách hiệu quả.

  People Management & Development

  Đào tạo và Phát triển

 • Direct and control the implementation of recruitment plan and training plan for agents to ensure the development of agent force
 • Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng và đào tạo tư vấn viên để đảm bảo sự phát triển đội ngũ tư vấn viên

 • Conduct 1-1 meetings with the General Agency Directors / Agent leaders to ensure the target achieved.
 • Thực hiện các cuộc họp 1-1 với các Giám đốc Tổng Đại lý / Trưởng ban / Trưởng nhóm để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.

 • Train and develop of Agent leaders and agents following the agent’s career roadmap of the assigned General Agency's office (s)
 • Đào tạo và phát triển trưởng nhóm, tư vấn viên theo lộ trình công danh của tư vấn viên tại (các) văn phòng Tổng đại lý được giao.

  Relationships and Communications

  Xây dựng các mối quan hệ và Truyền đạt thông tin

 • Build effective business relationships internally & externally (AD staffs, others department’s staffs / managers)
 • Xây dựng các mối quan hệ hiệu quả trong và ngoài bộ phận (các nhân viên AD, các nhân viên / quản lý tại các phòng ban khác)

 • Build solid relationship and influence GAD Partners to deliver Agency Strategy & KPIs
 • Xây dựng mối quan hệ vững chắc và tạo ảnh hưởng đến các Giám đốc văn phòng Tổng đại lý để triển khai Chiến lược & KPIs kênh Đại lý

 • Ability to motivate and inspire business partners through Sales contests and internal activities.
 • Có khả năng động viên, truyền cảm hứng cho các đối tác thông qua các Chương trình thi đua, các hoạt động nội bộ.

 • Enhance effective communication internally & externally
 • Tăng cường giao tiếp hiệu quả bên trong nội bộ & bên ngoài

  GA Taskforce & Expansion

  Mở rộng và quản lý hoạt động mạng lưới văn phòng Tổng đại lý

  Thực thi

 • Support the GA Expansion following company’s strategy in assigned area, including attracting, communicating to new GAD company directions, initiatives, contest, events & award program in compliance with company’s guideline;
 • handle & solve enquiries from GAD;
 • Hỗ trợ thực hiện mở rộng mạng lưới văn phòng Tổng đại lý theo chiến lược của công ty trên Khu vực được phân công, bao gồm thu hút và thông tin tới các Giám đốc văn phòng Tổng đại lý mới về định hướng của công ty, các sáng kiến, chương trình thi đua, sự kiện & chương trình trao giải thưởng theo quy định của công ty;
 • xử lý và giải quyết các thắc mắc từ Giám đốc văn phòng Tổng đại lý;
 • Supervision & Management

  Giám sát & Quản lý

 • Monitor and manage the daily sales and operation of new GA & have solution to support new GAD to achieve their target
 • Theo dõi, quản lý doanh số bán hàng và hoạt động hàng ngày của Văn phòng tổng đại lý mới & có giải pháp hỗ trợ văn phòng Tổng đại lý mới đạt được mục tiêu kinh doanh

 • Follow all process that helps closely monitor sales / recruiting activities / events of GAD
 • Tuân thủ tất cả quy trình của công ty gắn liền với các hoạt động bán hàng / các hoạt động tuyển dụng / các sự kiện của Giám đốc văn phòng Tổng đại lý

  Khác

 • To be assigned by the Line manager or Company’s management (if any)
 • Nhiệm vụ khác được phân công bởi quản lý trực tiếp hoặc ban lãnh đạo công ty (nếu có)

  Job Requirements / Yêu cầu

  Qualifications

  Trình độ học vấn

  Job Accountability / Trách nhiệm chính

  Vị trí này giúp

  1. Implement the strategy, business plan in the assigned General Agency (s) to achieve sales target and KPIs

  Thực thi chiến lược, kế hoạch kinh doanh trong (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công để đạt mục tiêu doanh số và các chỉ số kinh doanh liên quan được giao

  2. Directly manage the assigned General Agency (s) sale activity and productivity

  Trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh và năng suất bán hàng của (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công

  3. Develop and maintain close relationship with agency force (GAD, UM, BM...)

  Phát triển và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với lực lượng đại lý (GAD, UM, BM ...)

  4. Manage any other assigned project

  Quản lý bất kỳ dự án nào khác được giao

  5. Build and develop the capable agent leaders and agent force for the assigned General agency's office (s).

  Xây dựng và phát triển đội ngũ Trưởng ban / Trưởng nhóm và lực lượng Tư vấn viên chất lượng tại (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công.

  Page 4 of 4

  o College / University, preferably in Economics, Business Administration, Sales & Marketing, Insurance

  Cao Đẳng / Đại học, ưu tiên lĩnh vực Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Bán hàng & Tiếp thị, Bảo hiểm

  o Having specific certificate or specialized training related to insurance is an advantage : LOMA, etc.

  Có chứng chỉ hoặc được đào tạo chuyên ngành liên quan đến bảo hiểm là một lợi thế : LOMA, v.v

  Knowledge and skill

  Kiến thức và kỹ năng

 • Knowledge in Insurance & Finance Industry, sales & marketing
 • Kiến thức trong ngành Bảo hiểm & Tài chính, bán hàng & tiếp thị

 • Strong personal network & Relationship building / management skills
 • Mạng lưới quan hệ cá nhân rộng & Kỹ năng xây dựng mối quan hệ

 • Sale management skills
 • Kỹ năng quản lý bán hàng

 • Strategic planning, organizing skills
 • Kỹ năng Lập kế hoạch chiến lược & Tổ chức

 • People management skills
 • Kỹ năng quản lý con người

 • Influencing skills
 • Kỹ năng gây ảnh hưởng

 • Result oriented, sales oriented
 • Định hướng kết quả, định hướng bán hàng

 • Risk management
 • Quản lý rủi ro

 • Analytical thinking
 • Kỹ năng phân tích

 • Customer service oriented
 • Định hướng dịch vụ khách hàng

 • Excellent communication and presentation skills
 • Kĩ năng giao tiếp, thuyết trình xuất sắc

 • Able to communicate in English
 • Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh

  Competencies / Năng lực lãnh đạo

  Leadership Capability Model Foundational level

  Bộ Khung Năng lực lãnh đạo Cơ bản

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký