[Hai Bà Trưng,HN] CTO (Fintech Industry) - Upto $5000
ADI CONSULTING COMPANY LIMITED
Ho Chi Minh City, VN
1 ngày trước
source : Glints

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

MÔ TẢ CHUNG VỀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

 • Xác định nền tảng phát triển sản phẩm, xây dựng kiến trúc hệ thống, kiến trúc phần mềm, kiến trúc hạ tầng, tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ cho các dự án công nghệ và phát triển sản phẩm.
 • Quản lý các dự án phát triển sản phẩm và báo cáo định kỳ cho Phó TGĐ Điều hành và Ban Lãnh đạo Công ty, đảm bảo kế hoạch phát triển các dự án trong Công ty được hoàn thành, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí về chất lượng trong thời gian đã được phê duyệt, đáp ứng được các yêu cầu chiến lược phát triển và hoạt động của công ty.
 • Quản lý công việc chung và chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động của Khối Công nghệ trước Phó TGĐ Điều hành và Ban Lãnh đạo Công ty. VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM
 • Hoạch định chiến lược dài hạn, định hướng phát triển và ứng dụng công nghệ, phát triển sản phẩm của Khối Công nghệ và Công ty bao gồm lộ trình triển khai, kế hoạch hành động từng năm.
 • Tham mưu, đóng góp ý kiến xây dựng cho Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc về định hướng, chiến lược phát triển dài hạn của Công ty;
 • Chịu trách nhiệm xây dựng chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, và mô tả công việc chi tiết của từng đơn vị / bộ phận / vị trí công việc thuộc Khối Công nghệ trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.
 • Xây dựng ngân sách hoạt động của Khối hàng năm và bảo vệ ngân sách trước Ban Tổng Giám đốc và Lãnh đạo Công ty.
 • Chịu trách nhiệm xây dựng ngân sách hàng tháng, thực hiện ngân sách của Khối Công nghệ, báo cáo trực tiếp cho Phó TGĐ Điều hành định kỳ, yêu cầu đột xuất hoặc theo quy định của Công ty.
 • Chỉ đạo và đảm bảo việc xây dựng các quy trình, quy định, chính sách, hướng dẫn, tài liệu, kế hoạch công việc liên quan đến hoạt động của Khối và đơn vị thuộc Khối theo đúng tiến độ, các tiêu chuẩn quốc tế công ty áp dụng và chiến lược phát triển của Công ty trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
 • Quản trị các dự án của Khối Công nghệ, đảm bảo tiến độ, chất lượng và các yêu cầu về quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế PMP và quy định nội bộ của Công ty.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng về tình trạng của các dự án cho Phó Tổng Giám đốc Điều hành và Ban Lãnh đạo Công ty.

 • Chỉ đạo và tổ chức Khối Công nghệ thực hiện triển khai các dự án theo tiến độ và đề án được Ban Lãnh đạo Công ty phê duyệt.
 • Lập kế hoạch định biên nhân sự của Khối theo Quý, tháng và cả năm để phối hợp với Phòng Quản trị Nhân lực lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc thực tế, hoạt động của Khối.
 • Trực tiếp tham gia công tác tuyển dụng nhân sự của Khối, phối hợp cùng Phòng Quản trị Nhân lực phỏng vấn, đánh giá ứng viên, đảm bảo việc tuyển dụng đúng người, đúng năng lực, đúng vị trí và phù hợp với yêu cầu công việc của từng vị trí, văn hóa doanh nghiệp.
 • Phát triển năng lực cho đội ngũ nhân sự của Khối Công nghệ, bao gồm : định hướng, đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ nhân sự cấp dưới.
 • Xây dựng bản kế hoạch phát triển nghề nghiệp, phát triển cá nhân cho từng vị trí nhân sự cấp dưới có báo cáo trực tiếp, định kỳ trao đổi, hỗ trợ cấp dưới theo từng nội dung trong kế hoạch hành động của nhân viên.

 • Quản lý, tổ chức, điều phối, phân bổ nguồn lực cho các hoạt đông của Khối liên quan đến phát triển sản phẩm, chịu trách nhiệm cuối cùng về chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Khối trước Ban Lãnh đạo Công ty.
 • Quản lý và chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến xây dựng kiến trúc hệ thống, kiến trúc doanh nghiệp, kiến trúc hạ tầng, kiến trúc mạng theo các yêu cầu của từng dự án, từng sản phẩm và chiến lược tổng thể về công nghệ của cả công ty.
 • Quản lý, tổ chức thực hiện, phân công công việc và chịu trách nhiệm xây dựng các tài liệu kỹ thuật, tài liệu dự án, tài liệu triển khai, tài liệu đào tạo và các loại tài liệu liên quan đến nghiên cứu & phát triển sản phẩm, công nghệ, vận hành kỹ thuật
 • Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc của bộ phận, đơn vị thuộc Khối Công nghệ trong việc xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu đảm bảo cho các hoạt động triển khai dự án, vận hành sản xuất kinh doanh.
 • Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về các hoạt động của đơn vị, bộ phận thuộc Khối Công nghệ trong việc xây dựng và triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về công nghệ, kỹ thuật, tiêu chuẩn bảo mật, an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, hạ tầng, mạng, trung tâm dữ liệu, cơ sở dữ liệu.
 • Chỉ đạo và tổ chức xây dựng kế hoạch đảm bảo hoạt động liên tục của các hệ thống, đảm bảo hoạt động liên tục sản xuất kinh doanh của Công ty liên quan đến các hoạt động của Khối Công nghệ.
 • Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị, bộ phận chức năng khác trong công ty để hoàn thành các mục tiêu chung theo chiến lược và định hướng phát triển chung của toàn công ty.
 • Tham gia, phối hợp cùng các đơn vị, bộ phận chức năng khác trong công ty để tiến hành các công việc mua sắm, đấu thầu, đánh giá lựa chọn các đơn vị nhà cung cấp để ký hợp đồng mua sắm trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ cần thiết phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Theo dõi đánh giá chất lượng, rủi ro từ các nhà cung cấp của Khối Công nghệ và báo cáo định kỳ, đề xuất các giải pháp cho cấp quản lý trực tiếp và cấp có thẩm quyền.
 • Chỉ đạo, phối hợp công việc, phân công công việc, đầu mối của Khối Công nghệ làm việc với cán bộ chuyên trách của Khối Quản trị Rủi ro trong việc đánh giá các rủi ro của Khối Công nghệ và thống nhất đưa ra phương án xử lý rủi ro, phòng ngừa, báo cáo trước sau, kịp thời kết quả thực hiện cho Ban Tổng Giám đốc.
 • Chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng các quy trình quản lý cấu hình, quản lý thay đổi và các quy trình vận hành công nghệ, vận hành hệ thống để đảm bảo hoạt động vận hành, bảo trì, kiểm soát các thay đổi của hệ thống, cấu hình công nghệ, kỹ thuật của các hệ thống trong môi trường : Dev, Test, Production và các trang thiết bị công nghệ.
 • Quản lý sự cố, vấn đề kỹ thuật công nghệ, chỉ đạo và ra quyết định xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến các vấn đề trong phạm vi được giao và thẩm quyền công việc.
 • Chỉ đạo và giám sát việc sao lưu dữ liệu dự phòng của tất cả các hệ thống trọng yếu, đảm bảo hoạt động liên tục các hệ thống, thực hiện kiểm thử việc khôi phuc dữ liệu định kỳ và có báo cáo đánh giá, phân tích chi tiết của từng hệ thống trong quá trình khôi phục dữ liệu để kịp thời cải tiến quy trình, cập nhật tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn công việc khôi phục dữ liệu trong trường hợp khẩn cấp.
 • Nghiên cứu, đề xuất, triển khai các dự án ứng dụng công nghệ, phát triển các công cụ làm việc phục vụ công tác quản lý, điều hành, kinh doanh của Công ty và các đơn vị, bộ phận.
 • Chủ động tham mưu, đề xuất các ý kiến, sáng kiến cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, truyền thông nội bộ cho Ban Tổng Giám đốc.
 • Thực hiện các công việc khác do cấp trên quản lý trực tiếp và Ban Lãnh đạo công ty phân công, phân nhiệm và báo cáo định kỳ theo quy định của Công ty.
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  YÊU CẦU CHUNG

 • Tốt nghiệp đại học trong nước hoặc nước ngoài chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, toán tin hoặc các ngành có liên quan;
 • Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, tài chính;
 • Ngoại ngữ : Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh giao tiếp, trao đổi công việc trực tiếp và qua email với các chuyên gia, đối tác người nước ngoài. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN
 • Hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech), các loại dịch vụ trung gian thanh toán;
 • Hiểu biết về các ứng dụng CNTT quản trị, điều hành doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động của Công ty;
 • Có kiến thức chung, khả năng tự đọc và hiểu rõ các quy định pháp luật, quy định của Ngân hàng nhà nước có liên quan đến công nghệ hạ tầng thông tin, sở hữu trí tuệ, công nghệ tài chính, hoạt động của các tổ chức trung gian thanh toán, tài chính ngân hàng;
 • Nắm vững các qui trình về quản lý dự án, xây dựng, triển khai, phát triển, kiểm thử phần mềm;
 • Hiểu biết về các tiêu chuẩn đối với xây dựng, phát triển phần mềm, các sản phẩm Fintech, bảo mật và an ninh thông tin;
 • Hiểu biết sâu sắc và có kinh nghiệm triển khai thực tế các khung, tiêu chuẩn quốc tế : ISMS 27001, PCI DSS, ITIL.
 • Hiểu biết và có kinh nghiệm về : ISO 9001 (QMS); TIA-942, PMP, Basel II YÊU CẦU KINH NGHIỆM
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương;
 • Ứng viên đã và đang làm việc tại các Ngân hàng, tổ chức tài chính, các công ty hoạt động trong lĩnh vực Fintech, phát triển sản phẩm ví điện tử, cổng thanh toán và các loại hình dịch vụ có liên quan đến hoạt động trung gian thanh toán. YÊU CẦU KỸ NĂNG
 • Có khả năng hoạch định chiến lược phát triển ứng dụng theo chiến lược phát triển của Công ty;
 • Kỹ năng xác định, xây dựng và thực hiện tầm nhìn chiến lược Công nghệ của Công ty;
 • Kỹ năng lãnh đạo, tạo động lực và định hướng phát triển nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên;
 • Kỹ năng đào tạo, huấn luyện và truyển cảm hứng nhân viên;
 • Kỹ năng thuyết phục, đàm phán với các đối tác, hãng công nghệ, nhà cung cấp dịch vụ, thiết bị;
 • Kỹ năng quản lý thời gian, phân tích, xử lý tình huống, ra quyết định và giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng quản trị dự án, quản lý các bên liên quan trong quá trình triển khai dự án;
 • Kỹ năng làm việc và tổ chức triển khai phát triển sản phẩm fintech theo Scrum Agile. YÊU CẦU NĂNG LỰC
 • Hiểu thấu các giá trị cốt lõi và vận dụng triệt để trong quá trình tác nghiệp;
 • Có năng lực, tầm nhìn, triển khai các chiến lược về ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác quản trị, điều hành để phát triển Công ty;
 • Có năng lực tổng hợp, phân tích thông tin về xu hướng công nghệ, thị trường, lĩnh vưc hoạt động của công ty để tham mưu cho lãnh đạo cấp cao hơn;
 • Có năng lực quản lý con người, dự án, sự thay đổi, dịch vụ và hạ tầng, bảo mật CNTT, quản trị rủi ro.
 • Có năng lực thực thi, hướng đến kết quả cuối cùng và giá trị thực. YÊU CẦU KHÁC
 • Có kiến thức, hiểu biết sâu sắc về kết nối dịch vụ với ngân hàng, trung gian thanh toán;
 • Có kinh nghiệm xây dựng, đánh giá, phân tích trải nghiệm người dùng và trải nghiệm khách hàng.
 • ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

  P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký