ICBU Global Supplier Development General Manager-Ho Chi Minh
Alibaba.com
Ho Chi Minh City,Vietnam
5 ngày trước

Job Description

1. Establish local team foundation for B2B business and rapidly develop local business performance. Recruit locally talent to developing future managers and leaders.

2. Optimize country's financial state of B2B business, including but not limited to managing sales growth, number of merchants, channel partners' commissions, product pricing, personnel costs, admin costs, etc.

 • 3. Manage country wide B2B performance growth, business health, customer satisfaction, partner satisfaction, etc.;
 • 4. Build a strong Alibaba.com local brand position, tap into the brand value, manage market investments and returns, undertake marketing activities, conduct cross-

 • brand cooperation, and place paid advertisements;
 • 5. Comply with local laws and regulations in managing local public and government relations related to B2B business;
 • 6. Communicate closely with the headquarters team. Know how to respond to local demands while implementing headquarters strategies and decisions;
 • 7. Work closely with Alibaba Group Ambassador in the country in all aspects of B2B business to promote and protect Alibaba Group's reputation and brand.

  1. 设定团队基调和绩效 在扎根本土招聘和发展团队未来管理者和领导者的基础上 快速发展当地业务

 • 2. 成为当地市场和品牌的大使 通过构建当地联系 推广和践行阿里巴巴价值观以及使命;
 • 3. 优化国家财务状况 包含但不仅限于管理销售业绩增长 商家数目增长 渠道商佣金方案 产品定价 人员成本 办公成本等

  4. 成为国家的最终负责人 管理国家业绩增长 业务健康度 客户满意度 合作伙伴满意度等

  5. 定位和构建强有力的阿里巴巴本土品牌 挖掘品牌价值 通过管理市场投入和回报 开展市场活动 进行跨品牌合作 投放付费广告等

  6. 熟悉本土法律法规 协助集团管理当地公共和政府关系

  7. 密切与总部团队沟通 反馈国家需求 同时执行总部战略和决策

  Job Requirements

 • 1. Bachelor degree or above with background in management, economics, or marketing, MBA is preferable;
 • 2. More than 8 years of experience in team management and strategy development, especially in e-commerce, Fortune 500 companies, or fast-

 • growing startup companies with outstanding achievements;
 • 3. Entrepreneurial and internal company innovation experience is preferred;
 • 4. Financial management experience is required;
 • 5. People management experience of large teams is preferable;
 • 6. Sales and customer management experience or brand promotion experience is preferable;
 • 7. Adaptability in rapid change and pursuit of performance excellence is required;
 • 8. Outstanding communication skills, organizational and project management capabilities is required;
 • 9. Familiar with local language, proficient in English, Chinese ability is preferable;
 • 10. Business operation and building business at scale capabilities is preferable;
 • 11. Outstanding strategic planning capabilities.

  1. 管理 经济 或者是市场背景本科以上学历 MBA优先

  2. 8年以上的团队管理和战略制定经验 特别是在电子商务领域 500强企业 快速增长创业公司有卓越的成绩

  3. 创业和大公司内部创新经历优先

  4. 要求财务管理经验

  5. 30+人团队管理经验优先

  6. 销售和客户管理经验或者品牌推广经验优先

  7. 快速变化适应力和追求卓越业绩的要性

  8. 突出的沟通能力 组织能力和项目管理能力

  9. 熟悉本土语言 精通英文 中文能力优先

  10. 突出的运营和快速规模化增长的能力优先

  11. 突出的战略规划能力

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký