Nurse
Hotel Nikko Hai Phong
4th, No. 412, HK 10 area, Waterfront City Project, Vinh Niem Ward , Quận Lê Chân , Hải Phòng, Việt Nam
4 ngày trước
source : CareerLink
 • To assist in the preparation of Annual Departmental Budget and Manpower Planning;
 • Để hỗ trợ việc chuẩn bị ngân sách cho bộ phận hàng năm và kế hoạch nguồn nhân lực;
 • To verify health dossier of employees prior to employment;
 • Để xác minh hồ sơ sức khỏe của nhân viên trước khi làm việc;
 • To check staff's sick leave, make sure it accords with the hotel sick leave procedures;
 • Để kiểm tra nghỉ ốm của nhân viên, chắc chắn rằng điều đó phù hợp với các thủ tục nghỉ ốm của khách sạn;
 • To examine and provide treatment for common diseases for employees and guests;
 • Để kiểm tra và điều trị những bệnh thông thường cho nhân viên và khách hàng;
 • To provide first aid to employees / guests in case of emergency;
 • Để thực hiện sơ cứu bước đầu cho nhân viên / khách hàng trong trường hợp khẩn cấp;
 • To bring employees / guests to hospital in case of emergency;
 • Để đưa nhân viên / khách đến bệnh viện trong trường hợp khẩn cấp;
 • To purchase high quality medicines, and make sure it's under the budget;
 • Để mua thuốc chất lượng cao, và đảm bảo rằng nó thuộc ngân sách;
 • To preserve medical supplies and equipment of the Hotel Clinic;
 • Để giữ gìn vật tư y tế và trang thiết bị của Phòng khám của khách sạn;
 • To conduct hygiene inspection for staff canteen & hotel kitchens;
 • Để tiến hành kiểm tra vệ sinh cho nhân viên căng tin & các bếp trong khách sạn;
 • To organize annual medical check-up for all employees;
 • Để tổ chức kiểm tra sức khỏe hàng năm cho tất cả cho nhân viên;
 • To conduct investigation for all kind of accidents and proceed procedures for insurance claims;
 • Để tiến hành điều tra đối với tất cả các loại tai nạn lao động và tiến hành các thủ tục để nhận bảo hiểm;
 • To represent hotel to visit sick staff and the staff who is taking maternity leave, send fruit basket to condole.
 • Để đại diện cho khách sạn đến thăm nhân viên bị bệnh và nhân viên đang nghỉ thai sản, gửi giỏ trái cây để hỏi thăm.

 • To organize first aid training and food safety & hygience courses for all employees as required by laws or / and hotel policy and procedures;
 • Tổ chức đào tạo sơ cứu và các khóa học an toàn vệ sinh thực phẩm cho tất cả người lao động theo quy định của pháp luật và chính sách quy định của khách sạn;
 • To maintain record of all medical incidents and health dossier of all employees;
 • Để duy trì hồ sơ của tất cả các sự cố y tế và hồ sơ sức khỏe của tất cả nhân viên;
 • To maintain all medical materials and equipment in good conditions;
 • Để duy trì tất cả các vật tư y tế và thiết bị luôn trong điều kiện tốt;
 • To offer assistance in other HR functions when required;
 • Để cung cấp hỗ trợ trong các chức năng nhân sự khác khi có yêu cầu;
 • Comprehensive knowledge of health insurances and health regulations;
 • Có kiến thức toàn diện về bảo hiểm y tế và các quy định về sức khỏe;
 • Responsibility include, but are not limited to, performing and coordinating a variety of duties and tasks assigned by the Director of HR / HR Manager / Assistant HRM;
 • Trách nhiệm bao gồm nhưng không giới hạn, thực hiện và phối hợp đa dạng các nhiệm vụ và nhiệm vụ do Giám đốc Nhân sự / Trưởng phòng Nhân sự / Trợ lý Giám đốc nhân sự giao;
 • Diploma or Degree of Medical University or College;
 • Bằng cấp hoặc chứng chỉ của Đại học hoặc Cao đẳng y tế

 • 2-3 year experience on the same position of International Hotel & Resort;
 • 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương của Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng quốc tế

 • Good skills in Customer service, communication and first aid procedure;
 • Kỹ năng tốt trong việc phục vụ khách hàng, giao tiếp và công tác sơ cấp cứu;
 • Good English communication skill & Computer skill;
 • Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh tốt và kỹ năng sử dụng máy tính;
 • Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký