Development Associate- Renewable Energy (Trợ Lý Phát Triển- Năng lượng tái tạo)
Công ty TNHH UPC Renewables Vietnam Management
Hồ Chí Minh
2 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

Reporting to the Project Development Manager, you will be responsible in supporting successful project development of one or multiple wind and solar projects including permitting, engineering documentation preparation, and coordinating development tasks.

Báo cáo cho Trưởng phòng phát triển dự án, bạn sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ phát triển dự án thành công của một hoặc nhiều dự án năng lượng gió và mặt trời bao gồm chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, cấp phép và điều phối các nhiệm vụ phát triển dự án.

Responsibilities / Trách nhiệm

 • Support the Project Development Manager in project development for the assigned project(s).
 • Hỗ trợ Trưởng phòng phát triển dự án cho các dự án được giao.
 • Perform various research functions related to project development, including land, permitting, regulation, and others.
 • Thực hiện các chức năng nghiên cứu đa dạng liên quan đến sự phát triển dự án, bao gồm đất đai, cấp phép, quy định và những công việc khác...
 • Develop and comply with operating budget.
 • Phát triển và tuân thủ ngân sách hoạt động.
 • Contribute to documentation preparation to obtain permits required for development, construction and operation of the project.
 • Góp phần chuẩn bị tài liệu để có được giấy phép cần thiết cho việc phát triển, xây dựng và vận hành của dự án.
 • Liaise with consultants and contractors working to support the development of the project(s) in their various fields.
 • Liên lạc với nhà tư vấn và nhà thầu cùng nhau làm việc để hỗ trợ phát triển các dự án trong các lĩnh vực khác nhau.
 • Effectively track time between assigned projects to ensure that cost is allocated appropriately.
 • Theo dõi hiệu quả thời gian giữa các dự án được giao để đảm bảo chi phí được phân bổ hợp lý.
 • Obtain or assist to obtain secondary data (land information, existing wind data, etc.) from local government agency as necessary for development of the project.
 • Thu thập hoặc hỗ trợ để nhận được dữ liệu thứ yếu (thông tin nhà đất, số liệu gió hiện có, ) từ cơ quan chính quyền địa phương nếu cần thiết cho sự phát triển của dự án.
 • Perform other support activities necessary for project development purposes.
 • Thực hiện các hoạt động hỗ trợ cần thiết khác cho mục tiêu phát triển dự án.
 • Maintain project databases and in line with the company’s filing system.
 • Duy trì cơ sở dữ liệu dự án và phù hợp với hệ thống hồ sơ của công ty.
 • Manage services and activities for local office operations.
 • Quản lý các hoạt động và dịch vụ cho việc vận hành của văn phòng địa phương.
 • Support of the rest of the development team for other various development tasks, as requested.
 • Hỗ trợ các phần còn lại của nhóm phát triển cho các nhiệm vụ phát triển khác theo yêu cầu.
 • Various other tasks requested by management.
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của ban quản lý.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • University Degree Engineering field preferred;
 • Bằng Đại học chuyên ngành kỹ thuật;
 • Minimum of 2 year-successful work experience;
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc thành công;
 • Ability to prioritize and manage multiple tasks;
 • Khả năng dành ưu tiên và quản lý nhiều công việc;
 • Frequent travel required;
 • Yêu cầu đi công tác thường xuyên;
 • Excellent English and Vietnamese verbal and written skills mandatory;
 • Yêu cầu kỹ năng nói, viết tiếng Anh và tiếng Việt tốt;
 • Motivated and self-starter is a plus;
 • Tích cực tận tụy và chủ động là ưu điểm
 • High proficiency in MS Office Software (Word, Excel, Outlook and Power Point, Project) required;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm MS Office (Word, Excel, Outlook và Power point, Project);
 • Excellent communication skills, personable, team player.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, lịch sự, tinh thần đồng đội.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký