Business Analysis Manager
Prudential
Thành phố Hồ Chí Minh
5 ngày trước

At Prudential, we understand that success comes from the talent and commitment of our people. Together, we have a shared vision in securing the future of our customers and our communities.

We strive to build a business that you can shape, an inclusive workplace where everyone’s ideas are valued and a culture where we can thrive together.

Our people stay connected and tuned in to what’s happening around us, keeping us ahead of the curve. While focused on the long-term, we look to the future to bring growth, development and benefit to everyone whose lives we touch.

This role is to :

 • Be accountable for the requirement clarifications with business user.
 • Be accountable for translation into IT specification from business requirements.
 • Be accountable for conducting coordinate between business and IT side for any misunderstanding and agreed on solution to move forward.
 • Be accountable for conducting UAT plan and UAT test cases.
 • Be accountable for engagement with any new initiatives from business.
 • Be accountable for finalize the functional condition to close project with business.
 • Be accountable for implementation plan both in-house development and outsourcing development
 • Be accountable for support both system and business training
 • Assist the IT Solution Head by taking responsibility for the implementation of strategic solutions
 • Maintain oversight of all IT strategic projects being managed across the organization.
 • Work closely with Project Sponsors to define Project objectives, scope, key deliverables, budget, and implementation plan.
 • Collaborate with project leads to deliver initiatives within the agreed scope and timescale to achieve objectives efficiently
 • Team management and staff development
 • Scope 1 : Analyze business needs (Phân tích nhu cầu của người sử dụng)

 • To work closely with assigned department to initiate and implement both business strategic and system roadmap
 • Làm việc chặt chẽ với phòng ban khác trong quá trình xuyên suốt từ phân tích ý tưởng đến triển khai các chiến lược)

 • To have a deeply knowledge in business domain of assigned department
 • Phải có kiến thức sâu về chuyên ngành của phòng ban đang liên kết làm việc)

 • To determine operational objectives by studying business functions; gathering information; evaluating output requirements and formats.
 • Xác định mục tiêu nhu cầu hoạt động bằng cách nghiên cứu các chức năng; thu thập thông tin; đánh giá các yêu cầu và định dạng chức năng thiết yếu)

 • To design new programs by analyzing requirements; constructing workflow charts and diagrams including End-to-End process and Data flow;
 • studying system capabilities; writing specifications.

 • Thiết kế các chương trình mới bằng cách phân tích các yêu cầu; xây dựng qui trình và sơ đồ công việc; nghiên cứu khả năng hệ thống;
 • viết tài liệu chức năng hệ thống cũng như các thông số yêu cầu kỹ thuật)

 • To work closely with designer for UI / UX prototypes adapting all business functions
 • Chịu trách nhiệm làm việc với bên thiết kế để xây dựng các giao diện cũng như trải nghiệm người dùng đáp ứng các nhu cầu của các phòng ban)

 • To improve systems by studying current practices; designing modifications
 • Cải thiện hệ thống; thiết kế sửa đổi theo nhu cầu hiện tại)

 • To have a good understanding of organization-wide needs and be able to suggest solutions for resolution
 • Hiểu rõ về nhu cầu của toàn tổ chức và có thể đề xuất các giải pháp giải quyết)

 • To provide references for users by writing and maintaining user documentation; providing help desk support; training users.
 • Cung cấp tài liệu tham khảo, hỗ trợ người dùng; hướng dẫn sử dụng hệ thống cho người dùng)

 • To maintain user confidence and protects operations by keeping information confidential
 • Duy trì hệ thống ổn định và kiểm soát thông tin cơ mật của công ty)

 • To maintain professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications;
 • establishing personal networks; benchmarking state-of-the-art practices

 • Luôn phát huy kiến thức chuyên môn và kỹ thuật bằng cách tham dự các hội thảo giáo dục; xem xét các tài liệu chuyên nghiệp;
 • thiết lập mạng lưới làm việc chuyên nghiệp; luôn có điểm chuẩn thực hành hiện đại)

 • To produce regular reports for Business Analyst Manager and Project Manager giving updates on current projects and for future projects that have been submitted for evaluation, as appropriate.
 • Báo cáo thường xuyên cho Cấp quản lý liên quan những thông tin cập nhật về các dự án hiện tại và cho các dự án trong tương lai đã được gửi để đánh giá, nếu phù hợp)

  Scope 2 : Manage Business Analyst team (Quản lý nhóm)

 • Analyze new business initiatives and transform related business requirements into IT solution proposals including cost benefit case, key deliverables, issues & risks etc.
 • Phân tích các sáng kiến trong nhu cầu mới và chuyển đổi các yêu cầu người dùng liên quan thành các đề xuất giải pháp CNTT bao gồm lợi ích chi phí, các kết quả sẽ được thực thi chính, các vấn đề & rủi ro)

 • Understand organization-wide issues and recommending appropriate work plans to deliver desired outcomes
 • Hiểu các vấn đề toàn tổ chức và đề xuất các kế hoạch làm việc phù hợp để mang lại kết quả như mong muốn)

 • Work with other teams in the IT planning process, managing dependencies across the work streams and coordinating of activities where appropriate.
 • Phối hợp chặt chẻ với các nhóm khác trong quy trình lập kế hoạch CNTT, quản lý các luồng công việc và điều phối các hoạt động thích hợp)

 • Define system development roadmaps
 • Xác định lộ trình phát triển hệ thống)

 • Maintain oversight of all IT strategic projects being managed across the organization.
 • Xuyên suốt giám sát tất cả các dự án chiến lược CNTT đang được quản lý trên toàn tổ chức)

 • Work closely with Project Sponsors to define Project objectives, scope, key deliverables, budget, and implementation plan.
 • Phối hợp chặt chẽ với Nhà tài trợ dự án để xác định mục tiêu, phạm vi, các kết quả sẽ được thực thi chính, ngân sách và kế hoạch thực hiện dự án)

 • Maintain and ensure quality of project deliverables (Quality Assurance)
 • Luôn luôn đảm bảo chất lượng của sản phẩm dự án (Đảm bảo chất lượng))

 • Produce regular progress reports for Head of IT and Project Sponsors on current projects and for future projects that have been submitted for evaluation, as appropriate.
 • Tạo báo cáo tiến độ thường xuyên cho Cấp lãnh đạo về tình hình của các dự án hiện tại và cho các dự án trong tương lai đã được đệ trình để đánh giá, nếu phù hợp)

 • Ensure proper sign off for implemented projects and ensure they are handed over to the business owner upon completion.
 • Đảm bảo các dự án đã thực hiện được ký đúng mục đích và được bàn giao cho các phòng ban đầy đủ sau khi hoàn thành)

 • Implement and maintain a document storage system that will contain all project documentation
 • Triển khai và duy trì một hệ thống lưu trữ tài liệu để chứa tất cả các tài liệu dự án)

 • Responsible and accountable for the management of direct reports including the recruitment, induction, supervision, appraisal, and development of team resources.
 • Chịu trách nhiệm và có trách nhiệm quản lý các báo cáo trực tiếp bao gồm tuyển dụng, quy nạp, giám sát, thẩm định và phát triển nguồn nhân sự của nhóm)

 • To train technical solution & business domain knowledge for new members
 • Huấn luyện kỹ năng kỹ thuật & kiến thức nghiệp vụ của các phòng ban cho nhân viên mới)

 • To join IT solution assessment and validation
 • Tham gia vào các qui trình đánh giá giải pháp Công nghệ thống tin)

  Scope 3 : Manage system development timeline of projects as one scrum master

  Quản lý kế hoạch phát triển hệ thống của dự án)

 • To develop and maintain the project management methodology including document templates, identifying project phases, reporting for successful project delivery.
 • Phát triển và duy trì phương pháp quản lý dự án bao gồm các mẫu tài liệu, xác định các giai đoạn dự án, báo cáo tình hình theo từng giai đoạn đảm bảo dự án thành công)

 • To be responsible for the delivery of projects aims and objectives as outlines in the relevant specifications for assigned projects.
 • Chịu trách nhiệm triểm khai các mục tiêu của dự án đảm bảo đúng các tài liệu & thông số kỹ thuật liên quan cho các dự án được giao)

 • To monitor project progress by tracking activity; resolving problems; publishing progress reports; recommending actions.
 • Theo dõi tiến độ dự án xuyên suốt; giải quyết vấn đề; báo cáo tiến độ; nhanh chóng đưa ra các nhiệm vụ hay các giải quyết vấn đề hiệu quả nhất để đảm bảo tiến độ của dự án)

  JOB REQUIREMENTS :

  Qualifications / Bằng cấp

 • Educated to degree level in a Computing discipline or equivalent
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc tương đương)

 • Over 7 years with BA experience in system development; prefer in life insurance industry
 • Trên 7 năm kinh nghiệm phân tích hệ thống; ưu tiên trong ngành bảo hiểm nhân thọ)

 • Experience of system development management, prefer Agile
 • Có kinh nghiệm trong quản lý phát triển hệ thống, ưu tiên Agile)

  Knowledge and skill / Kiến thức và kỹ năng

 • Strong business analysis skills and business process engineering skills
 • Kỹ năng phân tích nhu cầu người và phân tích kỹ thuật)

 • Strong written and verbal communication skills enabling effective communication of complex technical issues to non - technical users at all levels of the Organization.
 • Kỹ năng tốt trong giao tiếp bằng văn bản và giao tiếp nhằm nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề kỹ thuật)

 • Excellent English skills (Speaking, Listening, Reading, and Writing)
 • Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh)

 • Good working knowledge of Microsoft Office, Jira & Confluence
 • Có kinh nghiêm sử dụng MS Office, Jira & Confluence)

 • Team management and staff development
 • Quản lý nhóm và phát triển nhân viên)

 • Project budget management and financial controls, Vendor management
 • Quản lý ngân sách dự án và kiểm soát tài chính, Quản lý nhà cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm hệ thống)

 • Ability to manage relationships at various levels within the organization
 • Có khả năng quản lý các mối quan hệ ở nhiều cấp độ khác nhau trong tổ chức)

 • Ability to influence and resolve conflict through timely and transparent communications.
 • Có khả năng ảnh hưởng và giải quyết xung đột kịp thời và minh bạch)

 • Ability to effectively manage through change, whether a change in business requirements, business priorities, or in resources
 • Có khả năng quản lý thay đổi theo yêu cầu kinh doanh, thay đổi ưu tiên kinh doanh hay thay đổi nhân sự)

 • Ability to assess and manage risks at a project level
 • Có khả năng đánh giá và quản lý rủi ro ở cấp dự án)

 • Ability to work to deadlines and under pressure
 • Có khả năng làm việc đúng thời hạn và chịu áp lực)

 • Ability to manage teams on a day-to-day basis
 • Có khả năng quản lý trên công việc thường ngày)

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký