Chuyên viên / Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp hỗ trợ kinh doanh
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Hà Nội
35 ngày trước

Mô Tả Công Việc

 • Kiểm tra năng lực, thẩm định hồ sơ đảm bảo tính đầy đủ, phù hợp theo quy định của SeABank, tính trung thực của hồ sơ đề nghị cấp tín dụng bao gồm các thông tin / chứng từ do ĐVKD tự thu thấp và thông tin / chứng từ do Khách hàng cung cấp theo quy định của sản phẩm / dịch vụ trước khi trình các cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt và / hoặc kiểm tra hồ sơ giải ngân .
 • hoặc thực hiện việc kiểm soát trực tiếp.

 • Là đầu mối tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng và phân loại chuyển hồ sơ giao dịch của Khách hàng đến các Đơn vị nghiệp vụ trong SeABank để xử lý giao dịch;
 • Hướng dẫn Khách hàng hoàn thiện các biểu mẫu, hồ sơ đề nghị cấp tín dụng, hoàn thiện các chứng từ liên quan đến giao dịch phát sinh theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.
 • Giải thích rõ cho Khách hàng hiểu trách nhiệm đối với những thông tin Khách hàng cung cấp;
 • Chịu trách nhiệm về việc xác thực chữ ký, thông tin người đồng trách nhiệm trả nợ của Khách hàng phù hợp với thông tin hồ sơ cung cấp theo quy định;
 • Đôn đốc Khách hàng hoàn thiện, cung cấp đầy đủ hồ sơ và chứng từ bổ sung (nếu có) trong / sau quá trình phát sinh nghĩa vụ tín dụng (đối với các chứng từ được phép bổ sung sau);
 • Theo dõi nhu cầu trả nợ trước hạn của Khách hàng; có trách nhiệm đôn đốc Khách hàng trả nợ đúng hạn;
 • Thực hiện kiểm tra, quản lý khoản vay sau giải ngân, kiểm tra tài sản bảo đảm, kiểm tra mục đích sử dụng vốn định kỳ theo đúng quy định của SeABank và / hoặc của cấp phê duyệt khoản vay;
 • Hỗ trợ các bộ phận liên quan để xử lý những khoản nợ quan hạn, nợ xấu phát sinh (nếu có);
 • Cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của các bộ phận liên quan bao gồm nhưng không giới hạn cho bộ phận kiểm soát sau cho vay, giám sát tín dụng, kiểm soát tuân thủ, kiểm toán nội bộ, cơ quan nhà nước (việc cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước được thực hiện theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ);
 • Đảm bảo tính đầy đủ, trung thực, không che giấu thông tin về Khách hàng đặc biệt với những thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng và cả thông tin sau khi cấp tín dụng.
 • Cung cấp / giải trình trung thực thông tin về Khách hàng khi được yêu cầu;
 • Đảm bảo tính phù hợp của đề nghị cấp tín dụng của Khách hàng với điều kiện chính sách tín dụng của sản phẩm dịch vụ của SeABank trong từng thời kỳ;
 • Phân công Ký kết các hồ sơ tín dụng với Khách hàng theo đúng các thông tin giao dịch được các đơn vị xử lý nghiệp vụ tín dụng kiểm soát và chuyển về trên đường truyền dữ liệu nội bộ theo quy định của SeABank theo từng thời kỳ và trong phạm vi ủy quyền của Hội Đồng Quản Trị / Tổng giám đốc trong từng thời kỳ (không bao gồm các hồ sơ liên quan đến tài sản bảo đảm thực hiện công chứng bởi HUB hỗ trợ tín dụng);
 • Chịu trách nhiệm về mặt hành chính đối với việc ký kết các Hồ sơ tín dụng, các văn bản khách (đảm bảo hợp đồng, chứng từ giao dịch được ký kết bởi cấp có thẩm quyền, đóng dấy đầy đủ và đảm bảo hợp đồng, văn bản ký kết đã được Xử lý nghiệp vụ tín dụng soạn thảo, kiểm soát và trả về trên Đường truyền dữ liệu nội bộ theo quy định của SeABank theo từng thời kỳ (không bao gồm các hồ sơ liên quan đến TSĐB thực hiện công chứng được hỗ trợ bởi HUB hỗ trợ tín dụng);
 • Chịu trách nhiệm về nội dung điều kiện cấp tín dụng (số tiền vay, mục đích, cơ cấu, tính chất, hiệu quả, tính pháp lý trên các hồ sơ tín dụng ký kết với Khách hàng;
 • Chịu trách nhiệm chứng kiến Khách hàng, Bên bảo đảm (Đối với TSDDB không được hỗ trợ hoàn thiện bởi HUB hỗ trợ tín dụng) đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký, ký hồ sơ;
 • Kiểm tra việc đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký người ký hồ sơ tín dụng và các văn bản liên quan của Khách hàng, Bên bảo đảm (Đối với TSĐB không được hỗ trợ hoàn thiện bởi HUB hỗ trợ tín dụng, được ký kết tại ĐVKD / người giao nhận hồ sơ tín dụng với SeABank (bao gồm : Người đại diện theo pháp luật / Người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật / Người được chỉ định giao nhận hồ sơ) để đảo bảo Khách hàng đã thực hiện đăng ký đầy đủ theo quy định của SeABank và làm cơ sở để đối chiếu, xác thực mẫu chữ kỳ sau này.
 • Đối với Khách hàng đã phát sinh quan hệ tín dụng nhưng ĐVKD kiểm tra thấy chưa có đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký của Khách hàng, Bên bảo đảm với SeABank thì ĐVKD có trách nhiệm yêu cầu Khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký trước khi thực hiện các giao dịch tiếp theo;
 • Đăng ký, cập nhật mẫu dấu, mẫu chứ ký của Khách hàng, Bên bảo đảm (Đối với TSDDB không được hỗ trợ hoàn thiện bởi HUB hỗ trợ tín dụng, được ký kết tại ĐVKD);
 • Chịu trách nhiệm đối chiếu, xác thực chữ ký, mẫu dấu, thông tin của người đại diện ký trên các hồ sơ tín dụng, văn bản tín dụng, văn bản đảm bảo, các văn bản liên quan đảm bảo khớp đúng về mẫu dấu và chữ ký so với mẫu dấu và chữ ký mà Khách hàng, Bên bảo đảm (Đối với TSDDB không được hỗ trợ hoàn thiện bởi HUB hỗ trợ tín dụng, được ký kết tại ĐVKD), đã đăng ký trên hệ thống với SeABank trước khi cập nhật lên đường truyền dữ liệu nội bộ;
 • Kiểm soát việc thu thập đầy đủ hồ sơ của Khách hàng theo đúng quy định, đối chiếu bản gốc và bản sao đảm bảo tính chân thực của hồ sơ.
 • Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các hồ sơ được cập nhập trên đường truyền dữ liệu nội bộ;
 • Đối với TSĐB không qua công chứng : Đảm bảo việc ký kết hợp đồng TSĐB và các giẩy tờ liên quan, nhập xuất kho theo đúng quy định;
 • Phân công cán bộ thực hiện việc nhập, xuất kho TSĐB theo đúng danh mục do XLNVTD soạn thảo theo đúng quy định hiện hành của SeABank;
 • Đảm bảo việc lưu trữ, nộp chứng từ tín dụng theo đúng quy định của ngân hàng theo từng thời kỳ;
 • Kiểm kê tài sản đảm bảo định kỳ / đột xuất theo đúng quy định của ngân hàng;
 • Phân công đầu mối quản lý, giao nhận, xin dấu các văn bản, các công việc admin chung như quản lý văn phòng phẩm, thanh toán Hoa hồng CTV nếu có, thanh toán tiền điện thoại, hỗ trợ thông tin khác của các Hub kinh doanh thuộc TTKD miền Bắc / miền Nam;
 • Kiểm soát việc tiếp nhận các yêu cầu sau cấp tín dụng từ khách hàng (thu nợ, đổi chấp, sao y hồ sơ tài sản, xác nhận số dư, tình trạng nợ ) để chuyển tới Bộ phận nghiệp vụ của Khối Vận hành để giải quyết yêu cầu của khách hàng;
 • Kiểm soát, hỗ trợ bộ phận Thu hồi nợ của Ngân hàng (Collection) về thông tin khách hàng , để thực hiện công tác nhắc nợ / thu nợ (thẻ tín dụng);
 • Thực hiện các công việc được giao từ Ban lãnh đạo theo từng thời kỳ.
 • 1. Trình độ học vấn :

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương;
 • Ưu tiên ứng viên có bằng tốt nghiệp loại Giỏi / Xuất sắc các chuyên ngành phù hợp với vị trí ứng tuyển.
 • 2. Kinh nghiệm công tác :

 • Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh : có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí hỗ trợ kinh doanh tại các ngân hàng / tổ chức tài chính khác;
 • Chuyên viên chính hỗ trợ kinh doanh : có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí hỗ trợ kinh doanh tại các ngân hàng / tổ chức tài chính khác;
 • Chuyên viên cao cấp hỗ trợ kinh doanh : có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí hỗ trợ kinh doanh tại các ngân hàng / tổ chức tài chính khác;
 • Am hiểu và vận dụng tốt các quy định của pháp luật, ngân hàng liên quan đến hoạt động tín dụng, đăng ký giao dịch đảm bảo, công chứng, chuyên ngành tài chính ngân hàng, ngoại thương, quản trị kinh doanh, kinh tế, kế toán tài chính, luật;
 • Hiểu về các nghiệp vụ và các sản phẩm bán lẻ của Ngân hàng.
 • 3. Các kỹ năng :

 • Kỹ năng giao tiếp và truyền thông;
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
 • Kỹ năng xử lý tình huống;
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • 4. Các yêu cầu khác :

 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
 • Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp tốt;
 • Có khả năng làm việc dưới áp lực công việc cao;
 • Cam kết và tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.
 • Phương thức nộp hồ sơ :

  Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư :

 • Miền Bắc :
 • Miền Nam : uyen.dvn seabank.com.vn / vu.lqn seabank.com.vn
 • Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web : www.seabank.com.vn (khuyến khích ứng viên nộp hồ sơ qua Email)

  Lưu ý : Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau : Địa điểm làm việc Tên vị trí ứng tuyển Họ và tên ( ví dụ : HN TNKD Nguyen Thi A).

  Chỉ những hồ sơ qua vòng sơ loại mới được mời dự thi. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

  Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký