GIÁM SÁT CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG & QUẢN LÝ RỦI RO
American International Hospital (AIH)
Hồ Chí Minh
2 ngày trước
source : Tuổi Trẻ

Mô tả Công việc

 • Hướng dẫn, điều phối, tập huấn và giám sát tất cả các hoạt động cải thiện chất lượng và hiệu suất trong bệnh viện
 • Facilitates, coordinates, train, and monitor all quality and performance improvement activities in the hospital.

 • Điều phối các vấn đề về chỉ số chất lượng và đưa ra các phân tích và khuyến nghị để hành động, phối hợp khắc phục với quản lý rủi ro, kiểm soát nhiễm khuẩn và nhóm tuân thủ.
 • Coordinate quality indicators issues and makes gap analysis and recommendations for corrective action in collaboration with risk management, infection control, and compliance team

 • Hỗ trợ Quản lý quản lý rủi ro và Cải thiện chất lượng và Phòng y tế để phát triển và / hoặc cải thiện KPI chất lượng và các quy trình đáng tin cậy để đạt được sự tuân thủ.
 • Support Quality Improvement and Risk Management Manager and Medical Department to develop and / or improve quality KPI’s and reliable processes for achieving compliance.

 • Thực hiện quy trình giám sát các chỉ số chất lượng và các dự án cải thiện hiệu suất ở tất cả các khoa khác nhau trong bệnh viện.
 • Carry out the monitoring process of quality indicators and performance improvement projects in all of the different departments in the hospital.

 • Giám sát việc đào tạo đội ngũ nhân viên của các khoa khác nhau của bệnh viện bằng cách sử dụng công cụ PDCA và đóng vai trò hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng các dự án cải thiện hiệu suất trên toàn bộ các khoa và bệnh viện.
 • Oversee the training of the staff of different hospital’s departments using the PDCA tool and serve as technical support in the formulation of the department’s and hospital wide performance improvement projects.

 • Xây dựng và xem xét các chỉ số chất lượng phù hợp để đo lường tuân thủ các thực tiễn tốt nhất bao gồm cả các chỉ số được yêu cầu bởi Bộ Y tế và cơ quan kiểm định quốc tế (JCI)
 • Formulate and review quality indicators that are appropriate for compliance measurement on best practices including those that are required by local authority - MOH and international accrediting body (JCI).

 • Giám sát việc tổng hợp và thu thập dữ liệu và xác nhận theo chỉ định của tất cả các chỉ số chất lượng và giám sát dự án cải thiện hiệu suất theo các biện pháp và mục tiêu hàng tháng bao gồm các biện pháp quản lý rủi ro.
 • Oversee the aggregation and collection of data and validation as indicated of all the quality indicators and performance improvement projects monitoring of measures and targets on monthly basis including risk management measures.

 • Là thành viên thuộc nhóm cải tiến chất lượng, thực hiện các khảo sát và phối hợp với kiểm toán viên và nhân viên tuân thủ trong việc phục vụ các phát hiện IQS.
 • Part of the team in conducting internal quality surveys and coordinates with lead auditor and compliance officer in serving the IQS findings.

 • Tham gia vào quá trình triển khai thực hiện dự án Thẩm định JCI và Chất lượng Bệnh viện theo Bộ Y tế, xây dựng và thực hiện theo đúng tiến độ đề ra để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ liên quan.
 • Assist in the JCI Accreditation Process and MOH Hospital Quality Standards on developing and controlling the timeline for completion of all tasks associated therewith.

 • Thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm liên quan khác theo sự phân công của Giám đốc chất lượng.
 • Perform other related duties and responsibilities as

  Yêu Cầu Công Việc

  a. Trình độ chuyên môn / Qualification :

 • Tốt nghiệp chương trình Cử nhân (4 năm) về chăm sóc y tế, phân tích số liệu hoặc chuyên ngành có liên quan. / Graduate of any four (4) year bachelor’s degree in healthcare, statistics, or related fields .
 • Ưu tiên có chứng nhận Quản Lý Chất Lượng và An Toàn Người Bệnh, Cải thiện Hiệu Suất, Phân Tích Số Liệu / Preferably with certification in Quality Management and Patient Safety, Performance Improvement, Statistics
 • Có kinh nghiệm và năng lực trong phân tích số liệu, thiết kế biểu mẫu, phần mềm cơ sở dữ liệu, phần mềm phân tích SPSS, biểu đồ và phân tích dữ liệu bao gồm thu thập số liệu / Experience and competence in, e.
 • g. statistical analysis, form design, database software, SPSS statistics software, graph and data analysis including data collection.

  b. Kinh nghiệm / Experience :

 • Ít nhất từ 3-5 năm trong vai trò nhân viên Chất lượng ở bệnh viện hoặc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe / Minimum of 3-5 years’ experience in a Quality role in a hospital or healthcare field
 • Có hiểu biết về JCI và tiêu chuẩn MOH về chất lượng, 83 tiêu chí đánh giá của Bộ Y tế và ưu tiên có kinh nghiệm về JCI / Knowledge with JCI and MOH standards on quality, 83 Criteria MOH Quality Assessment, or preferably with JCI experience
 • c. Kỹ năng và Kiếc thức / Skills and knowledge :

 • Có kiến thức và kinh nghiệm về các quy trình cải tiến hiệu suất / chất lượng liên tục, các nguyên tắc quản lý chất lượng tổng thể, quản lý trường hợp, đánh giá sử dụng, an toàn bệnh nhân, quản lý rủi ro, hoạch định chiến lược và xây dựng chính sách là bắt buộc
 • With experiential knowledge of continuous quality / performance improvement processes, total quality management principles, case management, utilization review, patient safety, risk management, strategic planning, and policy development is required

 • Thành thạo các ứng dụng và chương trình MS office liên quan đến thống kê, thu thập và phân tích dữ liệu
 • Proficient in MS office applications and programs related to statistics, data collection and analysis

 • Kĩ năng giao tiếp tốt (viết và nói) cả tiếng Anh và tiếng Việt
 • Excellent communication skills (written and oral) for both English and Vietnamese

 • Có kiến thức cơ bản về phân tích, phương pháp lấy mẫu, ưu tiên biết kĩ thuật phân tích lỗi
 • Knowledge of elementary statistics, sampling theory and error analysis techniques preferred

 • Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức / Planning and organizational abilities, e.g.
 • Kỹ năng giao tiếp cá nhân / Interpersonal / Communication Skills :
 • Chứng tỏ năng lực nắm bắt sự thay đổi và học hỏi các công nghệ mới / Demonstrated capacity for embracing change and learning new technologies
 • Làm việc nhóm và có khả năng lãnh đạo nhóm khi có yêu cầu
 • Team player and able to take leadership role if requested

  Thông tin khác

 • Bằng cấp : Đại học
 • Độ tuổi : Không giới hạn tuổi
 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký