Executive Housekeeper
ACCOR
Vung Tau, Ba Ria Vung Tau, Vietnam
3 ngày trước

Job Description

1- Responsibilities and means :

Trách nhiệm và tính chất :

 • The Executive Housekeeping Manager (EHM) is responsible and accountable for maintaining the highest standard of room and public area cleanliness and appearance, guest service as well as engendering team spirit and motivation in all staff.
 • The Executive Housekeeping Manager must be fair and just in any staff disciplinary action as required

 • Quản lý bộ phận buồng phòng có trách nhiệm duy trì tiêu chuẩn cao nhất về vệ sinh, diện mạo bên ngoài của phòng và khu vực công cộng, dịch vụ khách hàng cũng như tạo ra tinh thần làm việc nhóm và động lực trong toàn thể đội ngũ nhân viên.
 • Quản lý bộ phận buồng phòng phải công bằng và chính trực trong mọi hành động kỷ luật nhân viên khi có yêu cầu

  2- Administration Responsibilities

  Trách nhiệm quản lý

 • Delegate to and supervise all Managerial staff within the Department and assist them in preparing work schedules
 • Giao nhiệm vụ và giám sát tất cả các nhân viên quản lý trong Bộ phận và hỗ trợ họ chuẩn bị lịch làm việc
 • Conform to and enforce policies and procedures & rules and regulations as laid down by ACCOR and the hotel in order to achieve the highest levels of uniformity and guest service
 • Tuân thủ và thực thi các chính sách, quy trình và các quy tắc và quy định do ACCOR và khách sạn đề ra nhằm đạt được mức độ thống nhất và dịch vụ khách hàng cao nhất
 • Performs special duties as required by Director of Operation / General Manager
 • Thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt theo yêu cầu của Giám đốc Điều hành / Tổng Giám đốc
 • 3- Technical Responsibilities

  Trách nhiệm chuyên môn

 • Responsible for the cost effective rostering of all staff in the Housekeeping Department and Public Area cleaning and Laundry
 • Chịu trách nhiệm lập bảng phân công có hiệu quả về mặt chi phí đối với tất cả nhân viên trong bộ phận Buồng phòng và vệ sinh và giặt ủi tại khu vực công cộng
 • The main objective of the Executive Housekeeping Manager in rostering, is to keep wages to a minimum whilst ensuring the hightest possible level of service to the guests of the Hotel and highest level of productivity
 • Mục tiêu chính của Quản lý BP buồng phòng trong việc phân công công việc là giữ lương ở mức tối thiểu đồng thời đảm bảo mức độ dịch vụ cao nhất có thể cho khách của Khách sạn và năng suất ở mức cao nhất
 • Prepare periodical staffing schedules, monitoring staff attendance and assist in planning work schedules
 • Chuẩn bị lịch làm việc định kỳ của nhân viên, giám sát tình hình chuyên cần của nhân viên và hỗ trợ lên lịch làm việc
 • Prepare various monthly reports as required by the Director of Operation / General Manager
 • Lập các báo cáo hàng tháng khác nhau theo yêu cầu của Giám đốc Điều hành / Tổng Giám đốc
 • Conduct regular operational meeting to review, monitor, adjust and upgrade the performance of the Department as a whole, explaining new directions and policies and procedures at the same time
 • Tổ chức các cuộc họp hoạt động thường xuyên để xem xét, giám sát, điều chỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn thể Bộ phận, đồng thời giải thích các chỉ đạo, các chính sách và quy trình mới
 • Prepare the annual capital and operating budgets for the Department in conjunction with the Director of Operation and ensure departmental expenditure is kept within budget by presenting the P&L for the Department to the Director of Operation on a monthly basis
 • Phối hợp với Giám đốc Điều hành lập ngân sách vốn và ngân sách hoạt động hàng năm của Bộ phận và đảm bảo chi tiêu của bộ phận được giữ trong phạm vi ngân sách bằng cách trình P&L của Bộ phận cho Giám đốc điều hành theo từng tháng
 • Responsible to ensure that all staff under her jurisdiction are at all times immaculately groomed, e.g... correct and complete uniform, personal hygiene, i.e., hair, make-up etc.
 • Chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả nhân viên thuộc thẩm quyền của mình luôn ăn mặc chỉn chu, ví dụ ... đồng phục đúng và đầy đủ, vệ sinh cá nhân, ví dụ : tóc, trang điểm v.v.
 • 4- Commercial Responsibilities

  Trách nhiệm mang tính thương mại

 • To handle and resolve all guest queries and complaints in an efficient manner and to establish an amicable relationship with all clients, customers and guests of the hotel
 • Xử lý và giải quyết tất cả các thắc mắc và khiếu nại của khách hàng một cách hiệu quả và thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp với tất cả khách hàng của khách sạn
 • Through close supervision recommend improvements and changes to the operation of the Department, especially concerning creating better services standards, increasing revenue and reducing costs
 • Thông qua công tác giám sát chặt chẽ, đề nghị tiến hành các cải thiện và thay đổi đối với hoạt động của Bộ phận, đặc biệt là liên quan đến việc tạo ra các tiêu chuẩn dịch vụ tốt hơn, tăng doanh thu và giảm chi phí
 • Responsible to ensure that all stock / linen levels and usage are effectively and cost efficiently controlled
 • Chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả hàng trong kho và đồ vải lanh và việc sử dụng chúng đều được kiểm soát hiệu quả và hiệu quả về mặt chi phí
 • 5- Commercial Responsibilities

  Trách nhiệm mang tính thương mại

 • Plans and organizes regular Departmental training for all staff, specially new staff, paying particular attention to courtesy, efficiency, service standards, grooming, diplomacy and actual job knowledge
 • Lên kế hoạch và tổ chức đào tạo thường xuyên cho tất cả nhân viên của Bộ phận, đặc biệt là nhân viên mới, đặc biệt chú ý đến phép lịch sự, hiệu quả, tiêu chuẩn dịch vụ, trang phục, ngoại giao và kiến thức công việc thực tế
 • Identify and develop leadership qualities among subordinates in order to guide them towards the path of Career enrichment with both ACCOR and the hotel, and additionally provide the hotel with a source for future management
 • Xác định và phát triển các phẩm chất lãnh đạo của các cấp dưới để hướng dẫn họ hướng tới con đường phát triển sự nghiệp với cả ACCOR và khách sạn, đồng thời cung cấp cho khách sạn nguồn cán bộ quản lý trong tương lai
 • Have a good relationship with all colleagues
 • Có mối quan hệ tốt với tất cả đồng nghiệp
 • Be understanding, supportive, encouraging and helpful to all
 • Hiểu, cảm thông, hỗ trợ, khuyến khích và hữu ích đối với tất cả đồng nghiệp
 • 6- Hygiene / Personal safety / Environment

  Vệ sinh / An toàn cá nhân / Môi trường

 • Resports directly to the Director of Operation and General Manager
 • Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Điều hành và Tổng Giám đốc
 • Work closely with other Departments of the hotel, and attend regular meetings on a periodical basis
 • Phối hợp chặt chẽ với các Bộ phận khác của khách sạn và tham dự các cuộc họp thường kỳ theo định kỳ
 • Participate in providing and receiving constructive criticism with regards to the Department and the Hotel as a whole, in order to improve efficiency, productivity and guest service
 • Đưa ra và nhận những lời phê bình mang tính xây dựng liên quan đến Bộ phận và Khách sạn nói chung, nhằm nâng cao hiệu suất, năng suất và dịch vụ khách hàng
 • Work Experience

  Education / Professional experience

  Học vấn / Kinh nghiệm chuyên môn

 • Diploma or degree in hospitality or Management studies
 • Văn bằng hoặc bằng cấp về ngành Nhà hàng-khách sạn hoặc Quản trị học
 • Minimum 3 years experience in Executive Housekeeping Manager at international 4-5 star hotel
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Quản lý bộ phận buồng phòng tại khách sạn 4-5 sao quốc tế
 • Competent user of desktop applications and hotel applications
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng trên máy tính để bàn và các ứng dụng khách sạn
 • Languages : fluent in Vietnamese, business English and a 3rd language would be a plus
 • Ngôn ngữ : thông thạo tiếng Việt, tiếng Anh kinh doanh và một ngôn ngữ thứ 3 sẽ là một lợi thế
 • Skills / Qualities

  Kỹ năng / Tính cách

  Pullman : a new service attitude centered on proximity, sociability and sharing experience.

  Ensure all connector embody the same mindset by developing each individual’s sense of curiosity, open-mindedness, interpersonal skills and sense of initiative.

  Pullman : một thái độ phục vụ mới tập trung vào sự gần gũi, tính hòa đồng và chia sẻ kinh nghiệm.

  Đảm bảo tất cả những người kết nối thể hiện cùng một tư duy bằng cách phát triển tinh thần ham hiểu biết, cởi mở, kỹ năng liên cá nhân và tinh thần tự giác làm việc & tự quyết định của từng cá nhân.

 • Leadership
 • Lãnh đạo
 • Attention to detail and quality and guest-oriented
 • Chú ý đến chi tiết và chất lượng và hướng đến khách hàng
 • Administrative skills
 • Kỹ năng quản lý
 • Well organized
 • Có khả năng tổ chức
 • Autonomous
 • Có tinh thần độc lập
 • Responsive and dynamic
 • Phản hồi nhanh chóng và năng động
 • Works well under pressure
 • Có khả năng làm việc tốt khi gặp áp lực
 • Excellent presentation
 • Khả năng trình bày trước đám đông xuất sắc
 • Benefits

  Employee benefit card offering discounted rates in Accor Hotels worldwide.

  Thẻ quyền lợi nhân viên cung cấp mức giá chiết khấu tại các Khách sạn Accor trên toàn thế giới.

 • Develop your talent through learning programs by Academy Accor.
 • Phát triển tài năng của bạn thông qua các chương trình học tập của Academy Accor.
 • Opportunity to grow within your property and across the world!
 • Cơ hội phát triển trong cơ sở kinh doanh của bạn và trên toàn thế giới!
 • Ability to contribute to local community and make a difference through our Corporate Social Responsibility activities, like Planet 21.
 • Có khả năng đóng góp cho cộng đồng địa phương và tạo ra sự khác biệt thông qua các hoạt động Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp, như Planet 21.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký