Florist
Capella Hanoi
Ha Noi, ot, VNM
1 ngày trước
 • Responsible for the floral decoration throughout the hotel and for attending the flower shop to makes sure it is an unparalleled guest experience and creates memorable guest satisfaction
 • Chịu trách nhiệm về trang trí hoa trong khách sạn tạo cho khách hàng ấn tượng khi đến khách sạn và có sự trải nghiệm đáng nhớ.

 • Provide a consistent floral product that meets the hotel's presentation standards, for guest rooms, public areas, restaurants, function rooms and special occasions.
 • Cung cấp sản phẩm hoa phù hợp, đáp ứng các tiêu chuẩn trình bày của khách sạn, phòng khách, khu vực công cộng, nhà hàng, phòng tiệc và các dịp đặc biệt

 • Inspect all products and arrangements daily to make sure they are of the utmost quality and highest standards on display.
 • Check arrival report daily to ensure flower well preparation.

  Kiểm tra tất cả các sản phẩm và sắp xếp hàng ngày để đảm bảo hoa có chất lượng tốt và trình bày đúng theo tiêu chuẩn. Kiểm tra báo cáo phòng khách đến hàng ngày để có sự chuẩn bị tốt.

 • Contribute ideas for floral decoration and themes.
 • Đóng góp ý tưởng, thiết kế kiểu dáng cắm hoa theo chủ đề.

 • To report for duty punctually in full regulation uniform and following the grooming guidelines.
 • Đi làm đúng giờ, mặc đồng phục đeo biển tên theo đúng quy định tại tất cả các thời điểm.

 • To maintain a high standard of personal appearance and hygiene at all times.
 • Luôn luôn duy trì tiêu chuẩn về ngoại hình cá nhân và vệ sinh theo quy định.

 • To ensure to login Know Mobile, receive job task assigned, duty phone and Key from coordinator, make sure to sign in / out key logbook when start shift and return at end of shift.
 • Đảm bảo đăng nhập hệ thống Know Mobile, nhận công việc được giao, điện thoại và chìa khóa từ nhân viên điều phối và ký sổ giao nhận khi bắt đầu ca làm việc.

 • Daily attend morning briefing to get all information about the occupancies, received report and aware for flower arrangement.
 • Tham gia các buổi họp bộ phận hàng ngày để nắm được thông tin khách ở, nhận báo cáo và nắm thông tin chuẩn bị hoa.

 • To performance and design the flower arrangement follow up hotel standard and suitable with hotel location. Prepares arrangements / vases for guestrooms, functions and public areas.
 • Cắm hoa, thiết kế kiểu dáng phù hợp với từng vị trí trong khách sạn theo tiêu chuẩn. Chuẩn bị sắp xếp / bình cho phòng khách, tiệc và khu vực công cộng

 • Maintain proper storage, stacking of flowers and ensuring they keep their life and do not wilt, arrangement flower shop tidy and clean
 • Duy trì bảo quản, xếp hoa và đảm bảo họ giữ cho hoa luôn tươi và không héo, sắp xếp kho hoa gọn gàng và vệ sinh.

 • To maintain good working relationships with your own colleagues, and all other department.
 • Duy trì mối quan hệ làm việc tốt đẹp với đồng nghiệp trong bộ phận và đồng nghiệp từ các bộ phận khác.

 • To be understanding, supportive, encouraging and helpful to all.
 • Hiểu biết, hỗ trợ, động viên và giúp đỡ những đồng nghiệp khác.

 • Maintain a positive, always supportive and harmonious relationship with the team and other departments.
 • Duy trì mối quan hệ tích cực, luôn hỗ trợ và hài hòa với nhóm và các bộ phận khác.

 • To report anything suspicious to the Security Department or the Manager on duty.
 • Báo cáo bất kỳ điều gì khả nghi cho bộ phận An ninh hoặc Giám đốc trực ca.

 • Attend all trainings and be proactive in personal and professional development.
 • Tham dự tất cả các khóa đào tạo và chủ động trong phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

 • Perform others task as requested by Manager, Assistant Housekeeping Manager.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý, Trợ lý Quản lý bộ phận.

 • Submit completed daily job task check list, return report, duty phone & key to supervisor & logout Knowcross. Handover pending work for PM shift and note down to handover logbook before end of shift.
 • Nộp báo cáo công viêc hoàn thành trong ngày, trả báo cáo, điện thoại, chìa khóa cho giám sát và thoát phần mềm quản lý Knowcross.

  Bàn giao công việc tồn đọng cho giám sát ca chiều và ghi trong sổ giao ca trước khi kết thúc công việc.

 • Reports directly to the Assistant Executive Housekeeper & Housekeeping Manager
 • Báo cáo trực tiếp tới trợ lý và trưởng bộ phận buồng phòng

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký