Giám đốc chi nhánh mẹ tại tỉnh
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
An Giang, Việt Nam
7 ngày trước

Phúc Lợi

 • Máy tính xách tay
 • Xe đưa đón
 • Du lịch nước ngoài
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép
 • Chế độ tập thể dục
 • Mô Tả Công Việc

  1. Quản lý nguồn nhân lực / Human resource management

  Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triên cho CBNV, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV .

  trong khu vực, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng. / Manage resources ( manning plan , coordinate manpower , training , building career development path for staff , assignment mechanism , record and evaluate the effectiveness employees work .

 • in the area , to maintain adequate resources and quality .
 • Xây dựng định biên nhân sự cho các đơn vị quản lý trong Khu vực / Construction personnel manning for units in the Area
 • Tham gia phỏng vấn tuyển dụng Nhân sự cho các đơn vị quản lý trong khu vực (100% các cuộc phỏng vấn tuyển dụng mới) / Participate in recruitment interviews for the branch in the area ( 100 % interviews new recruit )
 • Đề xuất tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, bãi nhiệm, điều chỉnh lương đối với Nhân sự trong Khu vực lên Giám đốc Vùng / Propose recruitment , appointment , transfer, dismissal , salary adjustments .
 • for human resource in the area to the head of Region
 • Giải thích các Chính sách Nhân sự từng thời kỳ của Techcombank cho các đơn vị và các cán bộ trong Khu vực. Giải đáp các khúc mắc của cán bộ liên quan đến chính sách nhân sự / chế độ đãi ngộ / Explain the HR Policy of Techcombank each period for the unit and the staff in the area.
 • Answer their concerns related to human resource policy / remuneration ...

 • Tìm kiếm / phát hiện Nhân sự nòng cốt trong nội bộ và thu hút nhân sự tốt, phù hợp từ bên ngoài / Search / Staffing detected in internal core and attract good appropriate staff from external
 • Hỗ trợ Giám đốc đơn vị trong việc huấn luyện về cách tổ chức, quản lý nhân sự tại các đơn vị trong Khu vực / Assist the Directors of units in the training about organizing, human resource management at units in the Area
 • Tổ chức huấn luyện trực tiếp, định hướng cho các lãnh đạo đơn vị; Đảm bảo phát triển chuyên môn của lãnh đạo chi nhánh trong khu vực / Conduct direct training and orientation for unit leaders ;
 • Ensure the professional development of leaders of branches in the area

 • Quản lý và lên kế hoạch cho vị trí lãnh đạo kế nhiệm theo yêu cầu / Manage and plan for succession leadership positions as required
 • 2. Quản lý các chỉ số bán hàng và kinh doanh / Management sales and business indicators

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khu vực phù hợp với định hướng chiến lược của Techcombank từng thời kỳ. / Develop business strategies for the area in accordance with the strategic direction of the bank in each period.
 • Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch hàng năm cho các đơn vị trong khu vực (trực tiếp bảo vệ kế hoạch của khu vực trước Tổng giám đốc / Giám đốc Khối S&D và Giám đốc Vùng hàng năm) / Establish annual targets for the units in the area ( directly protected area plan in front of the CEO / Director of S & D Division and Regional Director annually )
 • Xây dựng ngân sách chi tiêu cho các đơn vị trong khu vực / Construction expenditure budget for units in the area
 • Hoạt động hàng ngày / Daily tasks :
 • Trực tiếp thẩm định hoặc Phối hợp cùng với Giám đốc Kinh doanh mảng SME / PFS hoặc với Tái thẩm định SME / PFS / Chuyên gia phê duyệt đi thẩm định các Khách hàng quan trọng / Khách hàng lớn cùng với đơn vị / Direct or coordinate with the Director of SME / PFS or with reevaluation SME / PFS / expert to evaluate important customers / large customers with units
 • Họp và bảo vệ (có phối hợp với Giám đốc KD Vùng) các khoản vay / bảo lãnh / mở LC của các đơn vị trình lên Hội đồng tín dụng các cấp (tần suất họp và bảo vệ theo quy định của Giám đốc Khối S&D từng thời kỳ) / Meeting and protecting ( coordinated with the Regional Business Director) loans / guarantees / opening LC of units submitted to the Credit Committee level ( meeting frequency and protected as prescribed by the Director of S & D each period )
 • Họp giao ban hàng tuần hoặc bất thường trong nội bộ Khối S&D (tần suất họp theo quy định của Giám đốc Khối S&D từng thời kỳ) / Meetings every week or abnormalities within the S&D Division ( meeting frequency prescribed by the Director of S & D in each period )
 • Báo cáo lịch làm việc và kế hoạch làm việc hàng tuần cho Giám đốc Vùng / Giám đốc Khối S&D (Tần suất và nội dung báo cáo theo Quy định của Giám đối Khối S&D từng thời kỳ).
 • Reporting schedule and weekly work plans for Head of Region / Director of S & D ( frequency and content of reports followed the decision of Head of S & D Division in each period ) .

 • Họp truyền thông về kết quả kinh doanh / định hướng kinh doanh / chính sách mới của Techcombank / Vùng / Khu vực / Chi nhánh tới cho các đơn vị.
 • Tần suất họp : tối thiểu 1 lần / 1đơn vị / 1tháng. Mỗi lần họp yêu cầu biên bản tóm tắt cuộc họp gửi về cho Giám đốc Vùng và Giám đốc Khối S&D.

  Meeting to communicate on the results of business / business orientation / new policy ...of Techcombank / Region / Area / Branch to units .

  Frequency of meetings : at least 1 time / 1unit / 1month . Each meeting requires meeting summary sent to the Regional Director and Director of S & D. Division

 • Định kỳ Họp / Review đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được giao với các đơn vị trong khu vực (Tần suất 1 Quý / lần họp với tất cả các Chi nhánh / quỹ tích kiệm trong Khu vực) / Periodic meetings / Review, assess the performance for the business targets assigned to units in the area ( frequency 1 / meeting with all branches / Saving funds in the Area )
 • Quản lý các chỉ tiêu về nâng suất lao động của đội ngũ RMs / RBOs / Tellers của các đơn vị trong Khu vực; Có biện pháp đào tạo, quản lý nhằm nâng cao công suất lao động cho đội ngũ bán trong Khu vực.
 • Manage indicators of labor productivity team RMs / RBOs / tellers of units in the area ; Have training methods , management .

 • to improve labor productivity for the sales team in the Area .
 • Đầu mối phối hợp các việc phát sinh giữa các đơn vị trong Khu vực với các đơn vị trong Khu vực khác của Vùng và với các đơn vị ở các Vùng khác đảm bảo tính nhất quán, hiệu quả và hỗ trợ cao.
 • Focal point for coordination between units in the area with units in other areas of the region and with other units in other regions to ensure consistency , efficiency and superior support

 • Phê duyệt các chi phí và ngân sách cho các đơn vị (Theo ủy quyền của Tổng giám đốc / Giám đốc Khối S&D / Giám đốc Vùng từng thời kỳ) / Approve the cost and budget of units ( as authorized by the CEO / Director of S & D Division / Regional Director in each period )
 • Trong các trường hợp khẩn cấp, trực tiếp quản lý mọi hoạt động của đơn vị theo chỉ định của Giám đốc Khối S&D / Giám đốc Vùng.
 • In cases of an emergency , directly managing all activities of the unit designated by the Director of S & D Division / Regional Director .

 • Họp giao ban hàng tuần hoặc bất thường với Khối SME và Khối PFS (tần suất họp theo quy định của Giám đốc Khối S&D từng thời kỳ) / Meetings every week or abnormal with SME Division and PFS Division ( meeting frequency prescribed by the Director of S & D in each period )
 • Đầu mối phối hợp và báo cáo các vấn đề phát sinh liên quan đến các đơnvị trong Khu vực với các Khối hỗ trợ của Hội sở khi có vấn đề phát sinh liên quan.
 • Focal point to coordinate and report on issues arising in relation to the units in the area with other divisions to support when problems arise

 • Thực hiện các công việc khác theo Chỉ định của Giám đốc Khối S&D / Giám đốc Vùng từng thời kỳ. / Perform other duties as directed by the Director of S & D / Regional Director from time to time .
 • 3. Quản lý chất lượng dịch vụ / Managing Service Quality

 • Kiểm soát chặt chẽ các đơn vị trong việc thực hiện đúng các cam kết về chất lượng dịch vụ tại các Chi nhánh trong Khu vực.
 • Strictly control units in implementing of the commitments on the services quality at the branches in the area .

 • Phát động triển khai các chương trình chất lượng dịch vụ không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ trong phạm vi toàn khu vực : Chương trình 5S, Chương trình khách hàng bí mật và Phản hồi ý kiến khách hàng qua Call Center / Launching the service quality programs to continuously improve and enhance the quality of services within the area : the 5S Program , and mystery shopping Program, Feedback from customers through Call Center
 • Thường xuyên giám sát, thúc đẩy tình trạng chất lượng dịch vụ chung của các đơn vị trong khu vực quản lý / Regularly monitor , promote the general service quality situation of the units in management area
 • 4. Quản lý tính tuân thủ / Comly management

 • Truyền thông và nhắc nhở các đơn vị trong khu vực quản lý tính tuân thủ các nội quy, quy định, quy trình chuẩn của ngân hàng, các tiêu chí theo nguyên tắc ứng xử các vấn đề liên quan đến tuân thủ của ngân hàng / Communication and remind units in managed area comply rules , regulations , standard procedures of the bank , the criteria according to the principles of conduct issues related to compliance by the bank
 • Đảm bảo các hoạt động của các đơn vị trong khu vực quản lý tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs) / Ensure that the activities of the units in the area comply management policies , regulations , procedures and internal guidelines .
 • and commitment to quality of service ( SLAs )
 • 5. Quản lý tình trạng nợ / Debt situation management

 • Kiểm soát trạng thái nợ quá hạn tại các đơn vị trong khu vực. / Control delinquency situation at the units in the area
 • Đối với các đơn vị có nợ quá hạn cao, trực tiếp quản lý mảng đôn đốc thu nợ cùng với Giám đốc mảng SME / PFS của đơn vị đảm bảo việc thu nợ được hiệu quả và tuần thủ theo đúng quy định của Techcombank.
 • For units with high delinquency , directly managing debt urging along with SME / PFS Director of units to ensure effective debt collection and compliance with the provisions of Techcombank .

  6. Phát triển kênh bán bàng tại địa phương / Sales channel development at local

 • Tìm kiếm địa điểm để mở mới / thay đổi địa điểm cho các Chi nhánh trong Khu vực / Looking for a new place to open / change the location of the Branches in the Area
 • Xác định chi nhánh đặt ATM on site / Identify branches to have ATM on site
 • 7. Thiết lập quan hệ với địa phương / Establish relationships with local

 • Thay mặt Giám đốc Vùng làm việc với Chính quyền địa phương (Cơ quan nhà nước trên địa bàn; Ngân hàng Nhà nước; Cơ quan báo chí;
 • truyền hình ) / On behalf of the Regional Director to work with the Local Government ( State agencies in the area ; State Bank, press, television ... )

 • Phát triển thương hiệu Techcombank trong Khu vực và địa phương mình quản lý / Develop Techcombank brand in their local area and managed area
 • Yêu Cầu Công Việc

  A. Kiến thức / Knowledge

  1 / Bằng cấp : Đại học

  2 / Kinh nghiệm : 1 năm kinh nghiệp trở lên trong vị trí Giám đốc Chi nhánh Đa năng hoặc Siêu Chi nhánh

  3 / Ngoại ngữ : TOEIC cấp 3 trở lên

  4 / Kiến thức về dịch vụ và các sản phẩm của Techcombank

  5 / Kiến thức về quản trị rủi ro tín dụng

  6 / Kiến thức về quy trình nghiệp vụ ngân hàng

  7 / Kiến thức về môi trường địa phương (quy định, văn hóa, tập quán kinh doanh)

  B. Kỹ năng chuyên môn

  1 / Kỹ năng về nghiệp vụ tín dụng

  2 / Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng hiểu quả các phương tiện truyền thông; có khả năng thuyết trình tốt đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả

  3 / Kỹ năng nhận biết, xây dựng giải pháp rủi ro, kiểm soát rủi ro

  4 / Khả năng thết lập các mối quan hệt ở phạm vi rộng nội bộ và bên ngoài ngân hàng

  5 / Am hiểu về qui trình vận hành nói chung và nghiệp vụ vận hành giao dịch khách hàng nói riêng

  6 / Hiểu biết về cơ chế làm việc của Techcombank và pháp luật ngân hàng nhà nước

  C. Năng lực cốt lõi

  C1. Năng lực cốt lõi qui định chung

  1 / Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả

  2 / Khả năng giao tiếp và truyền thông

  3 / Tinh thần trách nhiệm

  C2. Năng lực cốt lõi chuyên môn / đặc thù

  1 / Khả năng đàm phán

  2 / Khả năng xây dựng các mối quan hệ

  C3. Năng lực quản lý / Lãnh đạo

  1 / Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

  2 / Khả năng đánh giá và ra quyết định

  Mức Lương Lương thỏa thuận

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký