Production Manager/ Quản Lý Sản Xuất
CIBON TOOL VIETNAM
Huyện Quế Võ, Việt Nam
3 ngày trước
source : CareerLink

công việc

 • General Purpose. / Mục đích chung
 • To plan, organize and control production in an organization to ensure that goods are produced efficiently, on time, within budget and to standard.
 • Lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát sản xuất trong một tổ chức để đảm bảo hàng hóa được sản xuất hiệu quả, đúng thời gian, ngân sách và tiêu chuẩn

 • Main Job Tasks, Duties and Responsibilities. / Nhiệm vụ công việc chính, nhiệm vụ và trách nhiệm
 • Plan a production schedule for the job. / lập kế hoạch sản xuất
 • Implement and control the production schedule. / thực hiện và kiểm soát tiến độ sản xuất
 • Review and adjust the schedule where needed. / xem xét và điều chỉnh kế hoạch nếu cần
 • Determine the human resources required. / xác định nguồn nhân lực cần thiết
 • Determine the material resources required. / xác định các nguồn nguyên liệu cần thiết
 • manage human and material resources to meet production targets. / quản lý nguồn nhân lực và vật lực để đáp ứng các mục tiêu sản xuất
 • Make decisions about equipment use, maintenance, modification and procurement. / đưa ra quyết định về việc sử dụng, bảo trì, sửa đổi và mua sắm thiết bị
 • Work out and implement standard operating procedures for production operations. / xây dựng và thực hiện các quy trình vận hành tiêu chuẩn cho hoạt động sản xuất
 • Ensure that standard operating procedures are adhered to. / đảm bảo các quy trình vận hành tiêu chuẩn được tuân thủ
 • Ensure implementation and adherence to health and safety procedures. / đảm bảo việc thực hiện và tuân thủ các quy trình an toàn và sức khỏe
 • Set product quality standards. / thiết lập tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
 • Monitor quality standards of products. / giám sát các tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm
 • Implement and enforce quality control and tracking programs to meet quality objectives. / thực hiện và thực thi các chương trình theo dõi và kiểm soát chất lượng để đáp ứng các mục tiêu chất lượng
 • Analyze production and quality control to detect and correct problems. / phân tích sản xuất và kiểm soát chất lượng để phát hiện và sửa chữa các vấn đề
 • Determine and implement improvements to the production process. / xác định và thực hiện các cải tiến đối với quy trình sản xuất
 • Prepare and maintain production reports. / chuẩn bị và duy trì các báo cáo sản xuất
 • Monitor and review the performance of staff and organize necessary interventions for improvement. / giám sát và xem xét hiệu suất của nhân viên và tổ chức các can thiệp cần thiết để cải tiến
 • Estimate production costs. / ước tính chi phí sản xuất
 • Set production budgets. / đặt ngân sách sản xuất
 • Manage production budgets. / quản lý ngân sách sản xuất
 • Implement cost control programs. / thực hiện các chương trình kiểm soát chi phí
 • Ensure efficient collaboration and co-ordination between relevant departments including procurement, distribution and management.
 • đảm bảo sự hợp tác và phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận liên quan bao gồm mua sắm, phân phối và quản lý.

  Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

 • Require a bachelor's degree in engineering, industrial technology. / Tốt nghiệp cử nhân trở lên về kỹ thuật, công nghệ công nghiệp
 • Knowledge and experience in production and manufacturing processes and techniques. / Có kiến thức và kinh nghiệm về quy trình và kỹ thuật sản xuất và sản xuất
 • Knowledge of raw materials. / kiến thức về nguyên liệu thô
 • Knowledge of quality systems and standards. / kiến thức về hệ thống chất lượng và tiêu chuẩn
 • Knowledge of health and safety standards and compliance. / kiến thức về các tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn và tuân thủ
 • Knowledge of process improvement techniques. / kiến thức về các kỹ thuật cải tiến quy trình
 • Knowledge of business, finance and management principles. / kiến thức về kinh doanh, tài chính và các nguyên tắc quản lý
 • Knowledge of human resource principles and practices. / kiến thức về các nguyên tắc và thực hành nguồn nhân lực
 • Knowledge of machines and tools. / kiến thức về máy móc và công cụ
 • Knowledge of engineering and technology principles and practices. / kiến thức về các nguyên tắc và thực hành kỹ thuật và công nghệ
 • In-depth computer skills & ERP / SAP / MRP (optional) . / kỹ năng máy tính chuyên sâu & ERP / SAP / MRP (tùy chọn)
 • English or Chinese communication skill. Knowing Chinese is advantage. / Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Biết tiếng Trung là một lợi thế.
 • Mô tả

 • Ngành nghề việc làm : Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí Sản xuất / Vận hành sản xuất
 • Cấp bậc : Quản lý / Trưởng phòng
 • Nơi làm việc : Bắc Ninh , Huyện Quế Võ
 • Trình độ học vấn : Cử nhân
 • Mức kinh nghiệm : 2-5 năm kinh nghiệm
 • Loại công việc : Toàn thời gian cố định
 • Giới tính : Nam
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký