IT Business Analysis Manager (Quản lý Phân tích nghiệp vụ CNTT)
Prudential
Thành phố Hồ Chí Minh
2 ngày trước

At Prudential, we understand that success comes from the talent and commitment of our people. Together, we have a shared vision in securing the future of our customers and our communities.

We strive to build a business that you can shape, an inclusive workplace where everyone’s ideas are valued and a culture where we can thrive together.

Our people stay connected and tuned in to what’s happening around us, keeping us ahead of the curve. While focused on the long-term, we look to the future to bring growth, development and benefit to everyone whose lives we touch.

 • To take responsibility in analysis of business requirements and the delivery of Information Technology (IT) projects cross the Company.
 • To manage company-wide needs for software development and coordinate implementation with related departments inside and outside the IT department
 • Job Description :

  Scope 1 : Analyze business needs (Phân tích nhu cầu của người sử dụng)

 • To work closely with assigned department to initiate and implement both business strategic and system roadmap
 • Làm việc chặt chẽ với phòng ban khác trong quá trình xuyên suốt từ phân tích ý tưởng đến triển khai các chiến lược)

 • To have a deeply knowledge in business domain of assigned department
 • Phải có kiến thức sâu về chuyên ngành của phòng ban đang liên kết làm việc)

 • To determine operational objectives by studying business functions; gathering information; evaluating output requirements and formats.
 • Xác định mục tiêu nhu cầu hoạt động bằng cách nghiên cứu các chức năng; thu thập thông tin; đánh giá các yêu cầu và định dạng chức năng thiết yếu)

 • To design new programs by analyzing requirements; constructing workflow charts and diagrams including End-to-End process and Data flow;
 • studying system capabilities; writing specifications.

 • Thiết kế các chương trình mới bằng cách phân tích các yêu cầu; xây dựng qui trình và sơ đồ công việc; nghiên cứu khả năng hệ thống;
 • viết tài liệu chức năng hệ thống cũng như các thông số yêu cầu kỹ thuật)

 • To work closely with designer for UI / UX prototypes adapting all business functions
 • Chịu trách nhiệm làm việc với bên thiết kế để xây dựng các giao diện cũng như trải nghiệm người dùng đáp ứng các nhu cầu của các phòng ban)

 • To improve systems by studying current practices; designing modifications
 • Cải thiện hệ thống; thiết kế sửa đổi theo nhu cầu hiện tại)

 • To have a good understanding of organization-wide needs and be able to suggest solutions for resolution
 • Hiểu rõ về nhu cầu của toàn tổ chức và có thể đề xuất các giải pháp giải quyết)

 • To provide references for users by writing and maintaining user documentation; providing help desk support; training users.
 • Cung cấp tài liệu tham khảo, hỗ trợ người dùng; hướng dẫn sử dụng hệ thống cho người dùng)

 • To maintain user confidence and protects operations by keeping information confidential
 • Duy trì hệ thống ổn định và kiểm soát thông tin cơ mật của công ty)

 • To maintain professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications;
 • establishing personal networks; benchmarking state-of-the-art practices

 • Luôn phát huy kiến thức chuyên môn và kỹ thuật bằng cách tham dự các hội thảo giáo dục; xem xét các tài liệu chuyên nghiệp;
 • thiết lập mạng lưới làm việc chuyên nghiệp; luôn có điểm chuẩn thực hành hiện đại)

 • To produce regular reports for Business Analyst Manager and Project Manager giving updates on current projects and for future projects that have been submitted for evaluation, as appropriate.
 • Báo cáo thường xuyên cho Cấp quản lý liên quan những thông tin cập nhật về các dự án hiện tại và cho các dự án trong tương lai đã được gửi để đánh giá, nếu phù hợp)

  Scope 2 Manage system development timeline of one system modification as one project coordinator

  Quản lý kế hoạch phát triển hệ thống của một dự án tầm nhỏ)

 • To develop and maintain the project management methodology including document templates, identifying project phases, reporting for successful project delivery.
 • Phát triển và duy trì phương pháp quản lý dự án bao gồm các mẫu tài liệu, xác định các giai đoạn dự án, báo cáo tình hình theo từng giai đoạn đảm bảo dự án thành công)

 • To be responsible for the delivery of projects aims and objectives as outlines in the relevant specifications for assigned projects.
 • Chịu trách nhiệm triểm khai các mục tiêu của dự án đảm bảo đúng các tài liệu & thông số kỹ thuật liên quan cho các dự án được giao)

 • To monitor project progress by tracking activity; resolving problems; publishing progress reports; recommending actions.
 • Theo dõi tiến độ dự án xuyên suốt; giải quyết vấn đề; báo cáo tiến độ; nhanh chóng đưa ra các nhiệm vụ hay các giải quyết vấn đề hiệu quả nhất để đảm bảo tiến độ của dự án)

  This role is to :

 • Be accountable for the requirement clarifications with business user.
 • Be accountable for translation into IT specification from business requirements.
 • Be accountable for conducting coordinate between business and IT side for any misunderstanding and agreed on solution to move forward.
 • Be accountable for conducting UAT plan and UAT test cases.
 • Be accountable for engagement with any new initiatives from business.
 • Be accountable for finalize the functional condition to close project with business.
 • Be accountable for implementation plan both in-house development and outsourcing development
 • Be accountable for support both system and business training
 • Vị trí này giúp :

 • Thu thập nhu cầu từ người sử dụng, hiểu rõ những nhu cầu người dùng và những thay đổi của các hệ thống
 • Phân tích yêu cầu và phát triển thành tài liệu phân tích chức năng hệ thống
 • Truyền tải nhu cầu từ người sử dụng đến toàn bộ các thành viên liên quan trong dự án và đảm bảo thống nhất về nhu cầu với giải pháp tốt nhất
 • Tham gia vào việc kiểm tra, đối chiếu giữa nhu cầu và thực tế, đảm bảo phần mềm đạt yêu cầu sử dụng
 • Tham gia vào việc nghiên cứu, tư vấn người dùng phát triển và cung cấp giải pháp thông qua quy trình quy định
 • Lập kế hoạch thực hiện, làm việc với đội ngũ phát triển phần mềm nội bộ & những nhà cung cấp dịch vụ phần mềm
 • Tham gia hướng dẫn hệ thống cho người dùng
 • Job Requirements

  Qualifications / Bằng cấp

 • Educated to degree level in a Computing discipline or equivalent
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc tương đương)

 • Over 3 years with BA experience in system development; prefer in life insurance industry
 • Trên 3 năm kinh nghiệm phân tích hệ thống; ưu tiên trong ngành bảo hiểm nhân thọ)

 • Experience of system development management, prefer Agile
 • Có kinh nghiệm trong quản lý phát triển hệ thống, ưu tiên Agile)

 • Prefer experience in core Life-Asia system
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trên hệ thống Life-Asia)

  Knowledge and skill / Kiến thức và kỹ năng

 • Knowledge about Life Insurance industry is a must
 • Kiến thức về ngành bảo hiểm nhân thọ là tiêu chí bắt buộc)

 • Strong business-oriented spirit and delivery processing skills
 • Thành thạo định hướng phân tích nhu cầu theo hướng đối tượng và có kỹ năng xử lý triển khai theo nhu cầu)

 • Competent in communication and presentation skills (especially in English, on both technical and architectural topics are required)
 • Có khả năng giao tiếp và trình bày bằng tiếng Anh, đặc biệt là về các chủ đề kỹ thuật và kiến trúc hệ thống)

 • Ability to work to deadlines and under pressure
 • Có khả năng làm việc đúng thời hạn và chịu áp lực)

 • Can use MS Office including MS Visio; Jira & Confluence
 • Có kinh nghiệm sử dụng MS Office bao gồm MS Visio; Jira & Confluence)

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký