Deputy Business Development Manager
The Canadian International School System-Ciss (Hệ Thống Trường Quốc Tế Canada)
Ho Chi Minh
6 ngày trước
source : VietnamWorks

What We Can Offer

13th month salary 12 annual leaves Free buffet lunch

Job Description

 • Look for new business opportunities, new projects in assigned locations, and support research, analysis of these business opportunities / projects.
 • Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới, các dự án mới trong các địa điểm được giao và nghiên cứu hỗ trợ, phân tích các cơ hội / dự án kinh doanh này

 • Create & develop plans and strategies for developing business and achieving the company’s sales goals.
 • Tạo và phát triển các kế hoạch và chiến lược để phát triển kinh doanh và đạt được các mục tiêu kinh doanh của công ty.

 • Identify, secure and develop new profitable Corporate business.
 • Tìm kiếm, đảm bảo và phát triển hoạt động kinh doanh mới đem lợi nhuận cho Công ty

 • Pro-actively seek out new business opportunities in the region and work towards achieving agreed new business targets
 • Chủ động tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trong khu vực và hướng tới việc đạt được các mục tiêu kinh doanh mới đã thống nhất

 • Establish and maintain account relationships and meet sales targets as agreed with the Board of Directors.
 • Thiết lập và duy trì các mối quan hệ kinh doanh và đạt chỉ tiêu doanh số theo thỏa thuận với Ban Giám đốc.

 • Ensure outstanding representation and preparation at all significant Business Development meetings
 • Đảm bảo làm hình ảnh đại diện đẹp và có sự chuẩn bị tốt để thuyết trình tại các buổi gặp gỡ quan trọng với đối tác kinh doanh

 • Establish and build strong client relationships, delivering high-touch relationship management to all accounts
 • Đảm bảo làm hình ảnh đại diện đẹp và có sự chuẩn bị tốt để thuyết trình tại các buổi gặp gỡ quan trọng với đối tác kinh doanh

 • Maximise relationships with and develop new business.
 • Tối đa hóa các mối quan hệ và tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh mới.

 • Maintain and develop growth oriented relationships with key distribution partners, representing KNE’s interests and building mutually beneficial business relationships
 • Duy trì và phát triển các mối quan hệ theo định hướng tăng trưởng với các đối tác phân phối chính, đại diện cho lợi ích của KNE và xây dựng các mối quan hệ kinh doanh cùng có lợi

  2.Project tracking

 • Supervise the setting up, layout and decorating of the schools according to the guidelines provided by the Board of Director.
 • Giám sát việc thiết lập, bố trí và trang trí của các trường theo các hướng dẫn do HĐQT cung cấp

 • Coordinate with the project team and supervise the construction and improvement of the project in accordance with the approved design / layout and work schedule to ensure that the projects are completed on time and in line with the approved budget.
 • Phối hợp với ban dự án và giám sát việc xây dựng và cải tạo của dự án theo thiết kế / bố trí được phê duyệt và lịch trình hoạt động công việc để đảm bảo các dự án hoàn thành theo đúng tiến độ và theo đúng ngân sách đã được phê duyệt

 • Coordinate with the project team to work with contractors, architects, consultants and government agencies in the field of project management.
 • Phối hợp với ban dự án để làm việc với các nhà thầu, kiến trúc sư, tư vấn và cơ quan chính phủ trong lĩnh vực quản lý dự án

 • Other tasks assigned by the Board of Director.
 • Các công việc khác được giao bởi HĐQT.

  This Job Description is not limited to the duties / responsibilities described above and will be subject to changes to incorporate any duties / responsibilities to reflect the job scope / business requirements.

  Bản mô tả công việc này không giới hạn các nhiệm vụ / trách nhiệm được mô tả ở trên và sẽ có thể thay đổi để kết hợp bất kỳ nhiệm vụ / trách nhiệm nào để phản ánh phạm vi công việc / yêu cầu kinh doanh.

  Job Requirements

 • Have Bachelor / Associate Degree from the relevant majors.
 • Tốt nghiệp đại học / cao học của các chuyên ngành liên quan.

 • Have at least 3-5 years of experience in the same position in real estate / education.
 • Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong nghành bất động sản / giáo dục.

 • Have a good background in finance.
 • Có nền tảng kiến thức về tài chính tốt

 • Be quick, catch up fast, have a good analytical mindset
 • Nhạy bén, nắm bắt vấn đề nhanh, có óc phân tích tốt

 • Teamwork skills, ability to work independently
 • Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt

 • High sense of responsibility, initiative and flexibility in the work
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và linh hoạt trong công việc

 • Staff management skill
 • Kỹ năng quản trị nhân sự và xây dựng bộ máy nhân sự để triển khai công việc hiệu quả

 • Ability to work independently and Group. Leadership skill
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có kỹ năng lãnh đạo tốt

 • Ability to stand high pressure work. Able to make arrangement for business trip as requested.
 • Khả năng chịu áp lực cao trong công việc, có thể đi công tác khi yêu cầu

  Job Locations

  CIS, 86 street 23, Phu My Hung, district 7, Ho Chi Minh city, Vietnam Khu dân cư 13C, Đại lộ, Nguyễn Văn Linh, Phong Phú, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký