WH Forklift Operator
BP
Ho Chi Minh city, Vietnam
1 ngày trước
source : RIGZONE

Cà ng nhân Là i xe nâng ch?u trà ch nhi?m th?c hi?n cà ng vi?c nâng h?, v?n chuy?n hà ng thà nh ph?m t? b? ph?n s?n xu?

t ch?t và o khu v?c quy d?nh (già n k? ch?a, bãi phuy...) và xu?t hà ng thà nh ph?m lên xe giao hà ng, giao nh?n cà c l?

ai hà ng hóa t?i kho m?t cà ch an toà n.

 • Th?c hi?n cà c cà ng tà c v? sinh-an toà n lao d?ng trong khu v?c luu tr? bao bà nguyên v?t li?u; v?n d?ng Bà o Cà o Tai N?
 • n Ti?m ?n d? góp ph?n tang cu?ng cà ng tà c an toà n lao d?ng, ch? y?u trong khu v?c cà ng tà c nhung khà ng gi?i h?n và o khu v?

  c nà y; tham gia cà c sinh ho?t t?p th? v? An Toà n Lao à ?ng.

 • V?n hà nh xe nâng dúng theo n?i dung liên quan ?n d?nh trong S? Tay à ?m B?o Ch?t Lu?ng, cà c Quy d?nh v? An Toà n và Hu?
 • ng d?n s? d?ng; bà o cà o dúng m?ch phân cà ng b?t c? d?u hi?u b?t thu?ng trong khi v?n hà nh xe nâng; tuân th? cà c quy d?

  nh trong H? Th?ng C?p Phà p Cà ng Tà c.

 • B?o m?t m?i thà ng tin / d? li?u s? d?ng trong cà ng vi?c; khà ng bà n b?c trao d?i thà ng tin / d? li?u v?i ngu?i ngoà i h? th?ng s?n xu?t.
 • B?o qu?n t?t xe nâng và gi? gà n khu vuc là m vi?c s?ch s?.
 • Th?c hi?n h?u hi?u cà c n?i quy, chà nh sà ch c?a Cà ng ty, Nhà mà y.
 • Th?c hi?n t?t cà c cà ng tà c tuân th? yêu c?u lu?t phà p du?c giao nhu cà ng tà c ghi trong cà c quy trà nh, hu?ng d?
 • n cà ng vi?c trong dó có cà c bi?n phà p an toà n khi v?n hà nh thi?t b? nghiêm ng?t.

  Cà c yêu c?u chà nh trong cà ng vi?c :

 • N?m v?ng chà nh sà ch và quy d?nh c?a Cà ng ty và nhà mà y v? HSSE d? luà n dà p ?ng yêu c?u ho?t d?ng th?t hi?u qu? và an toà n.
 • Hi?u rõ và th?c hi?n nghiêm cà c quy d?nh v? an tòan lao d?ng, nh?t là trong h?at d?ng t?n tr?, v?n chuy?n hà ng hóa.
 • Th?c hi?n và dà n d?c nhân l?c trong nhóm tuân th? cà c chà nh sà ch c?a cà ng ty và n?i quy, quy d?nh c?a Nhà mà y.
 • Kinh nghi?m & k? nang c?n có :

 • Trà nh d? h?c v?n : Ph? thà ng co s? tr? lên
 • S? d?ng thà nh th?o và có b?ng là i xe nâng
 • Thà ng th?o v?i cà c Th? T?c và Hu?ng D?n Cà ng Vi?c là i xe nâng
 • Hi?u bi?t rõ v? Chà nh sà ch S?c kho?, An toà n ngh? nghi?p, Mà i tru?ng và Ch?t lu?ng
 • à u?c co quan Nhà nu?c có th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n v?n hà nh thi?t b? nghiêm ng?t (co khà , di?n, thi?t b? nâng...)
 • S?c kh?e t?t
 • Cà ch th?c ?ng tuy?n : N?p h? so t?i dây ho?c g?i b?n So y?u lý l?ch t?i phòng Nhân s? (Thu Vi?t - HR).

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký