Service Assistant Manager
Otis College of Art and Design
Nguyen, Van, Troi, Ward, Phu, Nhuan, Dist, Ho, Chi, Minh, Vietnam
2 ngày trước

Date Posted : 2022-03-01-08 : 00

Country : Vietnam

Location :

VNM705 : 97 Nguyen Van Troi, Ward 12, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh, 700000, Vietnam

Quality / Chất lượng :

 • Participate into ACE activities, / Tham gia vào các hoạt động ACE
 • Learn new knowledge from technical document. Prepare study new type of lift / escalator before SVC receiving the maintenance.
 • Organize seminar meeting regularly with service mechanics to discuss about service issues, new type of service equipment, solution for reducing call back quantity.

  Tìm hiểu kiến thức mới từ các tài liệu kỹ thuật. chuẩn bị cho các loại mới của thang máy / thang cuốn trước khi tiếp nhận bảo trì.

  Tổ chức các buổi họp mặt đều đặn với nhân viên bảo trì để thảo luận về các vấn đề trong bảo trì, các sản phẩm mới, các giải pháp giảm thiểu call back.

 • Customer Complaints process follow up / Theo dõi quá trình xử lý Các phàn nàn từ khách hàng.
 • Comply Code of Ethics of Otis worldwide. / Tuân thủ các điều luật đạo đức của Otis toàn cầu.

  To strictly comply with work procedures. Escalate any deviation to management's attention. / Nghiêm chỉnh tuân thủ qui trình làm việc.

  Báo cáo những sai lệch cho ban lãnh đạo lưu ý.

  EH&S :

 • EH&S Responsibilities & Accountabilities in accordance with Company Policy. / Tuân thủ các chính sách an toàn, sức khỏe và môi trường.
 • Implement and follow-up the Safety Plan / Thực hiện và theo dõi kế hoạch An Toàn..
 • Zero worksite accident for both employees and subcontractors / Bảo đàm công trình không có tai nạn cho cả nhân viên trực tiếp và thầu phụ.
 • Report the near misses / Báo cáo các tai nạn có thể xảy ra.
 • Cooperate with SVC FOD Admin to keep the list of all the safety equipment / tools issued to mechanics. Manage all the technical document, drawings (transferred from NE FOD) / Phối hợp với Thư ký phòng Công trường để lưu giữ danh sách cấp phát dụng cụ an toàn / đồ nghề cho nhân viên bảo trì.
 • Quản lý tất cả các hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ (chuyển giao từ Phòng Công trường Lắp Mới)

 • Do the FPA accordingly to the Safety Plan and send to EHS dept. / Thực hiện việc kiểm tra an toàn FPA mỗi khi ra công trường và gủi về cho bộ phận An Toàn
 • Ensure that the Corrective Instructions are done / Bảo đảm các Chỉ thị sửa sai được thực hiện.
 • Implement the Go / No Go Process and Work permit process before any big Repair / big T / Modernization job / Thực hiện Qui trình Go No Go và Giấy phép làm việc trước những công tác sửa chữa , T, hiện đại hóa lớn.
 • Cooperate with EH&S Department to do the Safety training of the Mechanics / Phối hợp với phòng An Toàn để huấn luyện cho các nhân viên bảo trì.
 • Maintenance, Call-Backs and Repairs / Bảo trì, sửa chữa : Work with SVC foremen to make maintenance schedule of current units under Otis control.
 • Revise the schedule promptly if there is any change from the customers. Inform the customer if Otis would like to change the maintenance time different from original schedule that has been sent to the customers.

  Làm việc với tổ trưởng bảo trì để lập kế hoạch bảo trì cho các thang do Otis quản lý. Chỉnh sửa lại kế hoạch kịp thời nếu có các thay đổi từ phía khách hàng.

  Thông báo cho khách hàng nếu Otis muốn thay đổi lịch bảo trì khác với kế hoạch đã trình duyệt khách hàng.Based on Otis procedures, lift / escalator maintenance manual (from factory), make the maintenance procedure that suitable for Otis VN and ensure that all mechanics could understand and apply them.

  Dựa vào các qui trình của Otis, các sổ tay bảo dưỡng thang máy / thang cuốn (từ nhà máy), thiết lập qui trình bảo trì thích hợp với Otis VN và bảo đảm tất cả các nhân viên bảo trì có thể hiểu và áp dụng.

  To manage all lift situations, number of call backs / repair job. Report to SVC dept head every week for solution. / Quản lý tất cả tình trạng của thang, số lượng call back / công việc sửa chữa.

  Báo cáo cho trưởng bộ phận SVC hàng tuần để có hướng giải quyết.To attend all the meeting with the customer if require and make excuse and give explanation in case of customer’s complaint on time.

  Tham dự các cuộc họp với khách hàng nếu có yêu cầu và cáo lỗi và giải thích kịp thời trong trường hợp khách hàng phàn nàn.

  Support CB teams in repair and call backs if required. Organize the stand-by. Make the report of all major issues concerning call backs / lift break down with photos for explanation.

  Co-ordinate & supervision on repair works carried out by sub-contractors. / Hỗ trợ đội CB trong việc sửa chữa nếu cần thiết.

  Tổ chức việc trực. Làm báo cáo các vấn đề chính liên quan đến sửa chữa / thang bị hư hỏng với các hình ảnh mih họa. Phối hợp và giám sát các công việc của nhà thầu phụ.

  Reduce the Call-Back rate / Giảm tỉ lệ sửa chữaRecommendation of all parts for replacement / repairs. To support store keeper in maintain the store in proper location and clean.

  Đề nghị mua các phụ tùng để sửa chữa. Hỗ trợ thủ kho trong việc duy trì kho đúng vị trí và gọn gàng.Make the annual checking and report with photos for explanation / Thực hiện việc kiểm tra và báo cáo định kỳ hàng năm với các hình ảnh minh họa.

  To corporate with NE adjusters to understand thoroughly the lift / escalator operation and any function that need to be pay attention.

  Phối hợp với các hiệu chỉnh viên để hiểu rõ hoạt động cũng như các chức năng mới cần lưu ý của thang máy / thang cuốn.

  T-Jobs and Modernization / Công việc T và Hiện đại hóa : Implement T-job detection within the team / thực hiện việc tìm kiếm cơ hội T cùng với đồng đội.

  Support Sales to submit quotation by identifying the part numbers, define the scope of work, provide labor hours required, / Hộ trợ Bộ phận bán hàng để trình báo giá bằng cách nhận diện đúng mã số phụ tùng, xác định công việc cần làm, cung cấp giờ công cần thiết.

  For Modernization, support Sales to submit quotation by conducting a survey, defining the scope of work, providing labor hours required on the whole territory of Vietnam and Cambodia.

  Đối với hiện đại hóa, hỗ trợ bộ phận bán hàng trong việc đệ trình báo giá bằng cách tiến hành khảo sát, xác định công việc cần làm, cung cấp giờ công cần thiết cho toàn lãnh thổ VN và Cambodia.

  Prepare and schedule the work, issue the PRs, implement Safe Working Methods, follow-up the jobsite, / Chuẩn bị kế hoạch làm việc, phát hành PR, thực hiện Phương pháp làm việc an toàn, theo dõi công trường.

  Cooperate with SVC Admin to prepare all the documentation when doing the handover of T job, modernization and repairing work.

  Phối hợp với Thư ký công trường để chuẩn bị các hồ sơ khi bàn giao công trình T, hiện đai hóa và công việc sửa chữaHand-over with customer / Bàn giao cho khách hàng.

  Administration work / Việc quản trị : To support SVC Foremen in assignment and follow up all maintenance activities. Collect all non productive, productive and overtime hours of all mechanics accordingly.

  Control and report to Service FOD Manager these hours on weekly basis. / Hỗ trợ các tổ trưởng bảo trì trong việc phân công và theo dõi tất cả các hoạt động bảo trì.

  Thu thập các giờ công, giờ làm thêm của tất cả nhân viên bảo trì. Báo cáo cho Giám đốc chi nhánh các giờ này hàng tuần.Issue the PRs, / Phát hành PRAll administration work required by the activity (reports, etc.

  Tất cả các việc quản trị được yêu cầu do công việc (báo cáo, v.v )

 • Perform other duties if required by Service FOD Manager. / Thực hiện các công tác khác nếu được yêu cầu bởi Giám Bảo trì.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký