Nhân viên Kế toán - Hành chính - Nhân sự
CareerBuilder's client
Hà Nội
3 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

Chức năng kế toán / Accounting functions :

 • Thực hiện thu chi tại Chi nhánh theo đúng các Quyết định của Công ty
 • Make collection and payment at Branch in according to decisions of company

 • Báo phát sinh doanh thu bảo hiểm hàng ngày, báo cáo tuần, báo cáo tháng
 • Make revenue daily report, weekly reports, monthly reports

 • Theo dõi việc nhập liệu vào file; việc xuất hóa đơn; thanh toán hoa hồng cho đại lý; chế độ báo cáo, các khoản hoàn trả tạm ứng, thanh toán nợ phí
 • Monitor the input data into software; the output invoice; payment of commission for agents; reporting, the refund advance payment , debt charges

 • Phối hợp chặt chẽ với Trụ sở chính kiểm tra và xử lý số liệu quyết toán, bảng kê thu / chi số liệu quyết toán, chứng từ thu / chi quyết toán
 • Coordinate with Head Office (HO) to check and process the settlement data, list of income / cost settlement data, incoming / outgoing settlement vouchers

 • Chịu trách nhiệm nhập liệu và lưu trữ chứng từ, hồ sơ bồi thường đã chi tại Hội sở cho khách hàng Chi nhánh (nếu có)
 • Input data and keep compensation documents paid from HO to HNB’s clients (if available)

 • Hàng tuần kiểm tra đối chiếu công nợ với các phòng Kinh doanh tại Chi nhánh
 • Weekly check for debt comparison with the Sales Departments at HNB.

  Chức năng Nhân sự - Hành chính / HR & Admin functions :

 • Theo dõi, cập nhật, quản lý hồ sơ nhân sự của Người lao động tại chi nhánh
 • Update, manage employee's profile at Hanoi Branch

 • Thực hiện kiểm tra theo dõi hiện diện, chấm công hàng ngày
 • Timekeeping and manage daily attendance at Branch

 • Cập nhật, theo dõi và quản lý ngày phép của Người lao động
 • Updates, manage annual leave record

 • Tính toán bảng lương hàng tháng cho Người lao động căn cứ vào dữ liệu chấm công
 • Calculating the monthly payroll for all employees at Hanoi Branch

 • Theo dõi và thực hiện các báo cáo thuế TNCN hàng tháng, quyết toán thuế cuối năm
 • Manage and implement monthly PIT reports, year-end PIT account

 • Theo dõi, thực hiện công tác BHXH, YT, TN và chi trả các trợ cấp chế độ ốm đau, thai sản,.. cho Người lao động tại Chi nhánh theo quy định của Luật hiện hành
 • Manage, implementations SI, MI, UI and payment the allowancies for Employees as Law regulation

 • Báo cáo định kỳ cho cơ quan bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động và các cơ quan có liên quan khác về lao động
 • Report periodically to the Social Insurance agency, Labor Division and other relevant agencies on labor

 • Quản lý và theo dõi các công văn đi, đến và thông báo
 • Manage and follow up the documents

 • Đề xuất mua và cấp phát văn phòng phẩm cho Chi nhánh theo số lượng được duyệt
 • Purchase and issue office supplies in Branch office with approved quantity

 • Hỗ trợ việc tiếp nhận và phân phối văn phòng phẩm, ấn phẩm mới
 • Receive and distribute office supplies, new publications

 • Quản lý tài sản, máy móc thiết bị và có kế hoạch định kỳ cho công tác kiểm kê, bảo trì, thanh lý cho Chi nhánh
 • To manage all assets, devices and plan for periodical inventory checking, maintenance, liquidation

 • Theo dõi và chi trả các khoản phí hành chính như điện, nước, hoa
 • Monitor and pay costs such as electricity, water, flowers

 • Quản lý và theo dõi các hợp đồng kinh tế, dịch vụ, mua bán...
 • Manage and follow up the contract of Company's (Economic, services, sales)

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên và / hoặc Trụ sở chính
 • Perform other tasks as assigned by management and / or the Company

  Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán
 • Graduate from college degree above in Finance, Accounting

 • Có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Over 1 years experience as Chief Accountant or same position

 • Am hiểu về pháp luật kế toán, thuế, Luật kinh doanh bảo hiểm
 • Good understanding of Vietnamese accounting, Tax law, Law of Insurance Business

 • Thành thạo Microsoft Excel
 • Good Microsoft Excel

 • Kỹ năng phân tích tốt và chú ý đến chi tiết
 • Strong analytical skill & detail oriented

 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao cũng như thời hạn chặt chẽ
 • Ability to work under high pressure as well as tight deadline

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký