Warehouse Supervisor
GSK
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
2 ngày trước

Job Purpose

Mục đích công việc

 • Monitor inventory and operations related in the Warehouse
 • Giám sát tồn kho và các hoạt động liên quan trong kho
 • Ensure warehouse operations are in compliance with GSK Quality & HSE requirements
 • Đảm bảo hệ thống kho vận hành và tuân thủ đúng các nguyên tắc chất lượng và an toàn, sức khỏe, môi trường của GSK
 • Key Responsibilities

 • Directly supervises the day-to-day warehouse operations which include goods receiving, send sample, picking, packing, dispatching, stock transfer for all warehouses of pharmaceutical products, medical devices & vaccines.
 • Trực tiếp giám sát vận hành thường ngày tại kho bao gồm nhận hàng, gửi mẫu, soạn hàng, đóng gói, giao hàng, luân chuyển hàng cho kho chứa hàng dược phẩm, thiết bị y tế và vắc xin sinh phẩm.
 • Maintains warehouses and equipment, keeping warehouses clean and orderly and ensuring products are properly stored, controlled, and monitored accurately and efficiently
 • Bảo trì nhà kho và thiết bị trong kho, giữ nhà kho sạch sẽ và ngăn nắp, đảm bảo hàng hóa được lưu trữ ở điều kiện phù hợp, được kiểm soát và theo dõi chính xác, hiệu quả
 • Ensures the compliance to current GSK SOPs and practices for accomplishing department objectives. Develops, implements improved procedures and practices.
 • Đảm bảo tuân thủ các quy trình làm việc chuẩn và quy tắc thực hành hiện tại của GSK để hoàn thành các mục tiêu của bộ phận.
 • Xây dựng, thực hiện các quy trình làm việc và quy tắc thực hành được cải tiến.

 • Manages day-to-day activities of staff in performance of all warehousing and logistics related requirements. Gives work direction to 3rd party staff, resolves problems, and sets deadlines to ensure timely completion of work
 • Quản lý các hoạt động hàng ngày của nhân viên trong việc thực hiện tất cả các yêu cầu về kho bãi và hậu cần liên quan.
 • Hướng dẫn nhân viên nhà thầu thực hiện công việc, xử lý sự cố, và đặt ra các thời hạn để đảm bảo hoàn thành công việc kịp thời.

 • Generates inventory reports and any other reports requited by management. Checks incoming and outgoing activities to ensure that related documents and records are complete, accurate and properly maintained, receives and distributes documents and records to concerned departments.
 • Lập báo cáo tồn kho và những báo cáo liên quan cho cấp quản lý. Kiểm tra các hoạt động xuất và nhập để đảm bảo rằng tất cả các hồ sơ tài liệu liên quan đến xuất nhập đều đầy đủ, chính xác và được duy trì, nhận và bàn giao các hồ sơ tài liệu tới các phòng ban có liên quan.
 • Tests and possibly operates thermo equipment and devices that comes from the shipments or are used in the warehouse
 • Kiểm tra và vận hành các thiết bị và dụng cụ theo dõi nhiệt độ trong các kiện hàng nhập về kho hoặc đang được sử dụng trong kho
 • Reports immediately to Warehouse Manager about any problems that arise from daily activities and handles them according to SOPs
 • Thông báo ngay cho Trưởng kho về các vấn đề phát sinh từ các hoạt động hàng ngày tại kho và xử lý các vấn đề theo quy trình làm việc chuẩn .
 • Performs repacking activities as required, following relevant SOPs aligned with GSK approval repacking instructions
 • Thực hiện các công việc dán tem nhãn khi cần, tuân thủ theo các quy trình làm việc chuẩn liên quan và và phù hợp với các hướng dẫn dán tem nhãn đã được GSK phê duyệt.
 • Attends internal or external trainings on Warehouse Supervisor specific tasks.
 • Tham gia các cuộc huấn luyện nội bộ hoặc bên ngoài cho công việc của Giám sát kho vận.
 • May perform other duties as assigned by Warehouse Manager / Warehouse Lead
 • Có thể thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng kho hoặc Trưởng bộ phận kho
 • Why you?

  Basic Qualifications :

  We are looking for professionals with these required skills to achieve our goals :

 • Bachelors Degree
 • Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
 • Minimum 3 years of experience as a Warehouse Supervisor or similar role in a pharmaceutical company
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm Giám sát kho vận hoặc vị trí tương đương trong công ty Dược
 • Fluently in English
 • Đọc hiểu tiếng Anh
 • Proficient use of temperature, humidity mornitoring software and warehouse management systems
 • Sử dụng thành thạo phần mềm theo dõi nhiệt ẩm độ và hệ thống quản lý kho WMS
 • Preferred Qualifications :

  If you have the following characteristics, it would be a plus :

 • Effective networking and coordination across different functions
 • LI- GSK
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký