Distribution Compensation Senior Officer
Prudential
thành phố hồ chí minh
4 ngày trước

Prudential's purpose is to help people get the most out of life. We will deliver our purpose by creating a culture in which diversity is celebrated and inclusion assured, for our colleagues, customers, and partners.

 • We provide a platform for our people to do their best work and make an impact to the business, and in exchange, we support our people'
 • s career ambitions. We pledge to make Prudential a place where you can Connect, Grow and Succeed.

  Take responsibility and ensure all payments to salesforce are exactly calculated and paid following company’s policies and compensation scheme.

  Provide advices to stakeholders on the feasibility and methodology of compensation calculation

  1. Compensation calculation (Tính toán thu nhập)

 • Ensure all payments paid the sales force, including income tax, other income, deduction, etc. are calculated and paid following the company’s policies and compensation scheme as set out by Distribution department.
 • Đảm bảo tất cả các khoản thanh toán đã trả cho lực lượng bán hàng, bao gồm thuế thu nhập, thu nhập khác, khấu trừ, v.v .

 • được tính và thanh toán theo các chính sách và chương trình thu nhập của công ty theo quy định của bộ phận Phân phối.
 • Review e-payment request and agent income adjustments, ensure proper approval and documentation.
 • Xem xét yêu cầu thanh toán điện tử và điều chỉnh thu nhập của tư vấn viên, đảm bảo quy trình phê duyệt và chứng từ phù hợp)

 • Fine-tune existing Compensation calculation tools to increase calculation speed and ensure logical flow of calculation queries.
 • Điều chỉnh các công cụ tính toán Thu nhập hiện có để tăng tốc độ tính toán và đảm bảo luồng truy vấn tính toán hợp lý)

 • Work closely with team members to gradually transition existing Access tools to compute using SQL or related software
 • Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong bộ phận để từng bước chuyển đổi các công cụ Access hiện tại qua tính toán bằng SQL hoặc phần mềm có liên quan)

 • Take responsibility for all compensation paid to the in-charge channel and be the key contact point with stakeholders including answering questions from salesforce regarding compensation calculation.
 • Chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản thu nhập được trả cho kênh phụ trách và là người liên lạc chính với các bên liên quan bao gồm trả lời các câu hỏi từ lực lượng bán hàng về tính toán thu nhập)

  2. Develop and implement annual compensation scheme

  Xây dựng và triển khai chương trình thu nhập hàng năm)

 • To be in-charge of setting up commission rates and coordinating with other departments for testing new products to ensure correct commission and other allowance to be paid to saleforces
 • Phụ trách thiết lập tỷ lệ hoa hồng và phối hợp với các bộ phận khác để thử nghiệm sản phẩm mới đảm bảo trả đúng số tiền hoa hồng, các khoản trợ cấp khác cho lực lượng bán hàng.)

 • Provide historical data to support Distribution channels and Finance Business Partner in revising annual compensation scheme.
 • Cung cấp dữ liệu lịch sử để hỗ trợ các kênh phân phối và nhóm FBP thuộc bộ phận Tài chính trong việc sửa đổi chương trình thu nhập hàng năm.)

 • Actively participate in meetings with other departments to provide advices on the feasibility of the calculation.
 • Tích cực tham gia các cuộc họp với các bộ phận khác để đưa ra lời khuyên về tính khả thi của tính toán.)

 • Work closely with IT and Distribution department to set up or revise calculation program in company’s core system.
 • Phối hợp chặt chẽ với bộ phận CNTT và kênh phân phối liên quan để thiết lập hoặc sửa đổi chương trình tính toán trong hệ thống của công ty)

  3. Knowledge management (Quản trị kiến thức)

 • Provide coaching to new employees on the purpose and definition of existing tables in core system as well as existing tools currently being used in Distribution team.
 • Huấn luyện cho nhân viên mới về mục đích và định nghĩa của các bảng hiện có trong hệ thống cũng như các công cụ hiện có đang được sử dụng trong nhóm.)

 • Ensure distribution compensation operating manuals are updated.
 • Đảm bảo các hướng dẫn vận hành của các kênh thu nhập phân phối được cập nhật)

  Job Accountability

  Trách nhiệm chính

  Compensation calculation is accurately prepared and reviewed within agreed timeline.

  Tính toán thu nhập được chuẩn bị và xem xét chính xác trong thời gian đã thỏa thuận.)

  Compensation calculation approval is in compliance with the company policies.

  Phê duyệt tính toán thu nhập tuân thủ chính sách của công ty)

  Ensure new compensation schemes can be calculated before issuing memos to the salesforce.

  Đảm bảo các chính sách thu nhập mới có thể được tính toán trước khi phát hành thông báo cho lực lượng bán hàng )

  Yêu cầu

  Qualifications / Bằng cấp

 • Basic requirement : Bachelor degree in Economics, Finance, IT or a relevant degree
 • Yêu cầu cơ bản : Bằng cử nhân Kinh tế, Tài chính, CNTT hoặc bằng cấp liên quan)

  Experience / Kinh nghiệm

 • Working experience of 2 4 years in a relevant field
 • Kinh nghiệm làm việc 2 - 4 năm trong một lĩnh vực liên quan)

  Knowledge and skill / Kiến thức và kỹ năng

 • Basic skill : Good command of Excel, Access or SQL to process big data.
 • Kỹ năng cơ bản : Thành thạo Excel, Access hoặc SQL để xử lý dữ liệu lớn)

 • Basic skill : Good interpersonal skills, team work spirit, work organization skill, logic and math skill
 • Kỹ năng cơ bản : giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức công việc, kỹ năng logic và toán học )

 • Demonstrated experience in compensation payment to different sales forces.
 • Kinh nghiệm trong thanh toán thu nhập cho các lực lượng bán hàng khác nhau)

 • Knowledge about insurance industry and its compensation schemes
 • Kiến thức về ngành bảo hiểm và các chính sách thu nhập)

  Competencies / Năng lực lãnh đạo

  Leadership Capability Model Foundational level :

  Mô hình năng lực lãnh đạo - Cấp độ cơ sở)

  Prudential is an equal opportunity employer. We provide equality of opportunity of benefits for all who apply and who perform work for our organisation irrespective of sex, race, age, ethnic origin, educational, social and cultural background, marital status, pregnancy and maternity, religion or belief, disability or part-time / fixed-term work, or any other status protected by applicable law.

  We encourage the same standards from our recruitment and third-party suppliers taking into account the context of grade, job and location.

  We also allow for reasonable adjustments to support people with special requirements.

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký