PD Training Manager
Prudential
Thành phố Hồ Chí Minh
2 ngày trước

At Prudential, we understand that success comes from the talent and commitment of our people. Together, we have a shared vision in securing the future of our customers and our communities.

We strive to build a business that you can shape, an inclusive workplace where everyone’s ideas are valued and a culture where we can thrive together.

Our people stay connected and tuned in to what’s happening around us, keeping us ahead of the curve. While focused on the long-term, we look to the future to bring growth, development and benefit to everyone whose lives we touch.

Training Delivery / Triển khai chương trình đào tạo

Do monthly training delivery plan for the territory in charge

Triển khai chương trình đào tạo cho khu vực được phân công

Take in charge training delivery for Partnership Distribution Junior Sales Management team

Chịu trách nhiệm huấn luyện cho Quản lý cấp trung cho nhóm Chuyên viên tư vấn tài chính của bộ phận Hợp tác Kinh doanh

Monitor and ensure the quality of training delivery including active ratio, participation rate, compliance within the territory in charge

Giám sát và đảm bảo chất lượng huấn luyện và đào tạo bao gồm chỉ số hoạt động kinh doanh, chỉ số học viên tham gia lớp hợp, tuân thủ quy định tại khu vực được phân công.

Conduct advanced training program if necessary.

Thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao nếu cần.

Sales Support / Hỗ trợ hoạt động kinh doanh

Coordinate with Partnership Distribution Sales Force team to support sales activities

Kết hợp với đội ngũ Kinh doanh của kênh Kinh doanh Hợp tác để hỗ trợ các hoạt động bán.

Support other Partnership Distribution Sales Trainers in communicating about training activities

Hỗ trợ đội ngũ Kinh doanh của kênh Kinh doanh Hợp tác trong việc truyền thông các hoạt động đào tạo

Training materials design and improvement / Thiết kế và cải tiến tài liệu đào tạo, huấn luyện

Coordinate with Design, Development and TCQA team in giving feedback and improving current material in line with business need and interest of target audience

Kết hợp với bộ phận Thiết kế, Phát triển và Kiểm soát chất lượng đào tạo để chủ động cung cấp những phản hồi kịp thời cũng như cải tiến tài liệu đào tạo, huấn luyện theo đúng yêu cầu của đội ngũ kinh doanh và đối tượng được huấn luyện

Take in charge of designing project-based training material

Chịu trách nhiệm thiết kế tài liệu huấn luyện theo một số dự án được chỉ định.

Relationship Management / Quản lý mối quan hệ

Maintain and improve the quality of internal and external relationships to gain the best working results

Duy trì và cải thiện chất lượng các mối quan hệ trong và ngoài tổ chức để đảm bảo đạt được kết quả công việc tốt nhất.

Any other tasks / project assigned by management level / Những nhiệm vụ / dự án khác được phân công bởi cấp quản lý

Training Delivery / Triển khai chương trình đào tạo

 • Do monthly training delivery plan for the territory in charge
 • Triển khai chương trình đào tạo cho khu vực được phân công

 • Take in charge training delivery for Partnership Distribution Junior Sales Management team
 • Chịu trách nhiệm huấn luyện cho Quản lý cấp trung cho nhóm Chuyên viên tư vấn tài chính của bộ phận Hợp tác Kinh doanh

 • Monitor and ensure the quality of training delivery including active ratio, participation rate, compliance within the territory in charge
 • Giám sát và đảm bảo chất lượng huấn luyện và đào tạo bao gồm chỉ số hoạt động kinh doanh, chỉ số học viên tham gia lớp hợp, tuân thủ quy định tại khu vực được phân công.

 • Conduct advanced training program if necessary.
 • Thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao nếu cần.

  Sales Support / Hỗ trợ hoạt động kinh doanh

 • Coordinate with Partnership Distribution Sales Force team to support sales activities
 • Kết hợp với đội ngũ Kinh doanh của kênh Kinh doanh Hợp tác để hỗ trợ các hoạt động bán.

 • Support other Partnership Distribution Sales Trainers in communicating about training activities
 • Hỗ trợ đội ngũ Kinh doanh của kênh Kinh doanh Hợp tác trong việc truyền thông các hoạt động đào tạo

  Training materials design and improvement / Thiết kế và cải tiến tài liệu đào tạo, huấn luyện

 • Coordinate with Design, Development and TCQA team in giving feedback and improving current material in line with business need and interest of target audience
 • Kết hợp với bộ phận Thiết kế, Phát triển và Kiểm soát chất lượng đào tạo để chủ động cung cấp những phản hồi kịp thời cũng như cải tiến tài liệu đào tạo, huấn luyện theo đúng yêu cầu của đội ngũ kinh doanh và đối tượng được huấn luyện

 • Take in charge of designing project-based training material
 • Chịu trách nhiệm thiết kế tài liệu huấn luyện theo một số dự án được chỉ định.

  Relationship Management / Quản lý mối quan hệ

 • Maintain and improve the quality of internal and external relationships to gain the best working results
 • Duy trì và cải thiện chất lượng các mối quan hệ trong và ngoài tổ chức để đảm bảo đạt được kết quả công việc tốt nhất.

  Any other tasks / project assigned by management level / Những nhiệm vụ / dự án khác được phân công bởi cấp quản lý

  Job requirements :

  Qualifications / Bằng cấp

 • Bachelor Degree or higher qualifications in Education, Finance, Life Insurance or relevant field
 • Tốt nghiệp Đại học hoặc có bằng cấp cao hơn với các chuyên ngành liên quan như Giáo duc, Tài chính, Bảo hiểm nhân thọ

 • Proven work experience as a Sales Trainer or similar role
 • Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương tự

 • Experience in a sales position is a plus
 • Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí kinh doanh là một lợi thế

  Knowledge and skill / Kiến thức và kỹ năng

 • Ability to manage the full training cycle, including in-person activities and web-based learning
 • Có khả năng quản lý toàn bộ chu trình đào tạo, huấn luyện bao gồm các hoạt động mang tính chính tương tác giữa con người với nhau và ứng dụng đào tạo trên web.

 • Good training sense in terms of training delivery & training quality controlling
 • Có kinh nghiệm trong việc triển khai chương trình huấn luyện và đánh giá hiệu quả huấn luyện

 • Excellent organizational skills
 • Thành thạo trong kỹ năng tổ chức

 • Solid communication and presentation skills
 • Kỹ năng giao tiếp và trình bày sắc sảo

 • Additional certification in training is a plus
 • Có chứng nhận đào tạo là một lợi thế

  Competencies / Năng lực lãnh đạo

 • Leadership Capability Model in accordance with PVA standard : Foundational level
 • Cấp năng lực lãnh đạo theo chuẩn PVA : Cơ bản

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký