Taxberg
75 ₫
Trả bằng tiền mặt
22 ₫
Thuế mà người sử dụng lao động trả
28 ₫
Thuế bạn phải trả
Tổng số tiền thuế đã trả
50 ₫
Bạn có biết chủ lao động của bạn cũng đóng thuế trên lương của bạn không? Để trả bạn 103 ₫, chủ lao động phải mất 22 ₫. Nói cách khác, mỗi khi bạn tiêu 10 ₫ từ số tiền bạn vất vả kiếm được, 4.85 ₫ được đóng cho chính phủ.
Thuế suất thực
39.9%
Vì vậy, khi bạn và chủ lao động đều đóng thuế, mức thuế suất cũ 27% giờ tăng lên 39.9%, có nghĩa là mức thuế suất thực của bạn cao hơn mức thuế suất ban đầu 12.9%.