Taxberg
5,452 ₫
Trả bằng tiền mặt
1,327 ₫
Thuế mà người sử dụng lao động trả
721 ₫
Thuế bạn phải trả
Tổng số tiền thuế đã trả
2,048 ₫
Bạn có biết chủ lao động của bạn cũng đóng thuế trên lương của bạn không? Để trả bạn 6,173 ₫, chủ lao động phải mất 1,327 ₫. Nói cách khác, mỗi khi bạn tiêu 10 ₫ từ số tiền bạn vất vả kiếm được, 3.32 ₫ được đóng cho chính phủ.
Thuế suất thực
27.3%
Vì vậy, khi bạn và chủ lao động đều đóng thuế, mức thuế suất cũ 11.7% giờ tăng lên 27.3%, có nghĩa là mức thuế suất thực của bạn cao hơn mức thuế suất ban đầu 15.6%.