Tính Thuế Thu nhập, Việt Nam

Xem lương của bạn sau thuế là bao nhiêu

Khấu trừ
Lương
480,000 ₫
Bảo hiểm xã hội
- 38,400 ₫
Bảo hiểm y tế
- 7,200 ₫
Bảo hiểm thất nghiệp
- 35,000 ₫
Tổng thuế
- 80,600 ₫
Trả bằng tiền mặt
* 399,400 ₫
Thuế suất cận biên
9.50%
Thuế suất trung bình
16.79%
83.2%
Net pay
16.8%
Tổng thuế
Tổng thuế
Net pay

Mọi người cũng yêu cầu ...

480,000 ₫ một năm là bao nhiêu một giờ?
246 ₫ một giờ là bao nhiêu một năm?

Thuế thu nhập

LƯU Ý* Các khoản khấu trừ được tính dựa trên bảng số liệu ở của Việt Nam, thuế thu nhập 2021. Để đơn giản hóa, một số biến (như tình trạng hôn nhân và các biến khác) đã được giả định. Tài liệu này không có thẩm quyền pháp lý và chỉ được dùng để ước lượng.